ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی نیا، (1398). جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، 89-102. magiran.com/p2048178
Mahdi Mokhber , Mohammad Moradi Shahre Babak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Javad Rahmani, Nia, (2019). Detection of selection signatures in Azeri and Mazandrani buffalo populations by high density SNP markers, Iranian Journal of Animal Science, 50(2), 89-102. magiran.com/p2048178
مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی نیا، جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(2): 89-102. magiran.com/p2048178
Mahdi Mokhber , Mohammad Moradi Shahre Babak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Javad Rahmani, Nia, Detection of selection signatures in Azeri and Mazandrani buffalo populations by high density SNP markers, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(2): 89-102. magiran.com/p2048178
مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی نیا، "جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 2 (1398): 89-102. magiran.com/p2048178
Mahdi Mokhber , Mohammad Moradi Shahre Babak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Javad Rahmani, Nia, "Detection of selection signatures in Azeri and Mazandrani buffalo populations by high density SNP markers", Iranian Journal of Animal Science 50, no.2 (2019): 89-102. magiran.com/p2048178
مهدی مخبر، محمد مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی نیا، (1398). 'جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد'، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، صص.89-102. magiran.com/p2048178
Mahdi Mokhber , Mohammad Moradi Shahre Babak, Mostafa Sadeghi, Hossein Moradi Shahrbabak, Javad Rahmani, Nia, (2019). 'Detection of selection signatures in Azeri and Mazandrani buffalo populations by high density SNP markers', Iranian Journal of Animal Science, 50(2), pp.89-102. magiran.com/p2048178
مهدی مخبر؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا. "جستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد". مجله علوم دامی ایران، 50 ،2 ، 1398، 89-102. magiran.com/p2048178
Mahdi Mokhber ; Mohammad Moradi Shahre Babak; Mostafa Sadeghi; Hossein Moradi Shahrbabak; Javad Rahmani; Nia. "Detection of selection signatures in Azeri and Mazandrani buffalo populations by high density SNP markers", Iranian Journal of Animal Science, 50, 2, 2019, 89-102. magiran.com/p2048178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال