ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پوریا شاه بدینی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، محمدحسن نظران، (1398). ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، 121-129. magiran.com/p2048181
Pouria Shahbedini, Mehdi Dehghan Banadaky , Kamran Rezayazdi, Mohammad Hossein Nazaran, (2019). Evaluation the effect of feeding chelated from trace mineral on yield and composition of milk and blood parameters of early lactating Holstein cows, Iranian Journal of Animal Science, 50(2), 121-129. magiran.com/p2048181
پوریا شاه بدینی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، محمدحسن نظران، ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(2): 121-129. magiran.com/p2048181
Pouria Shahbedini, Mehdi Dehghan Banadaky , Kamran Rezayazdi, Mohammad Hossein Nazaran, Evaluation the effect of feeding chelated from trace mineral on yield and composition of milk and blood parameters of early lactating Holstein cows, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(2): 121-129. magiran.com/p2048181
پوریا شاه بدینی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، محمدحسن نظران، "ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 2 (1398): 121-129. magiran.com/p2048181
Pouria Shahbedini, Mehdi Dehghan Banadaky , Kamran Rezayazdi, Mohammad Hossein Nazaran, "Evaluation the effect of feeding chelated from trace mineral on yield and composition of milk and blood parameters of early lactating Holstein cows", Iranian Journal of Animal Science 50, no.2 (2019): 121-129. magiran.com/p2048181
پوریا شاه بدینی، مهدی دهقان بنادکی، کامران رضایزدی، محمدحسن نظران، (1398). 'ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی'، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، صص.121-129. magiran.com/p2048181
Pouria Shahbedini, Mehdi Dehghan Banadaky , Kamran Rezayazdi, Mohammad Hossein Nazaran, (2019). 'Evaluation the effect of feeding chelated from trace mineral on yield and composition of milk and blood parameters of early lactating Holstein cows', Iranian Journal of Animal Science, 50(2), pp.121-129. magiran.com/p2048181
پوریا شاه بدینی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ محمدحسن نظران. "ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی". مجله علوم دامی ایران، 50 ،2 ، 1398، 121-129. magiran.com/p2048181
Pouria Shahbedini; Mehdi Dehghan Banadaky ; Kamran Rezayazdi; Mohammad Hossein Nazaran. "Evaluation the effect of feeding chelated from trace mineral on yield and composition of milk and blood parameters of early lactating Holstein cows", Iranian Journal of Animal Science, 50, 2, 2019, 121-129. magiran.com/p2048181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال