ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین سررشته داری، سعید زین الدینی، مهدی دهقان بنادکی، طوبی ندری، (1398). تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، 143-148. magiran.com/p2048183
Amirhossein Sarreshtehdari, Saeed Zeinoaldini , Mahdi Dehghan Banadaki, Tooba Nadri, (2019). Effect of stockpersons behavior on performance of milk-production in milky cows, Iranian Journal of Animal Science, 50(2), 143-148. magiran.com/p2048183
امیرحسین سررشته داری، سعید زین الدینی، مهدی دهقان بنادکی، طوبی ندری، تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(2): 143-148. magiran.com/p2048183
Amirhossein Sarreshtehdari, Saeed Zeinoaldini , Mahdi Dehghan Banadaki, Tooba Nadri, Effect of stockpersons behavior on performance of milk-production in milky cows, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(2): 143-148. magiran.com/p2048183
امیرحسین سررشته داری، سعید زین الدینی، مهدی دهقان بنادکی، طوبی ندری، "تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 2 (1398): 143-148. magiran.com/p2048183
Amirhossein Sarreshtehdari, Saeed Zeinoaldini , Mahdi Dehghan Banadaki, Tooba Nadri, "Effect of stockpersons behavior on performance of milk-production in milky cows", Iranian Journal of Animal Science 50, no.2 (2019): 143-148. magiran.com/p2048183
امیرحسین سررشته داری، سعید زین الدینی، مهدی دهقان بنادکی، طوبی ندری، (1398). 'تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین'، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، صص.143-148. magiran.com/p2048183
Amirhossein Sarreshtehdari, Saeed Zeinoaldini , Mahdi Dehghan Banadaki, Tooba Nadri, (2019). 'Effect of stockpersons behavior on performance of milk-production in milky cows', Iranian Journal of Animal Science, 50(2), pp.143-148. magiran.com/p2048183
امیرحسین سررشته داری؛ سعید زین الدینی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ طوبی ندری. "تاثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین". مجله علوم دامی ایران، 50 ،2 ، 1398، 143-148. magiran.com/p2048183
Amirhossein Sarreshtehdari; Saeed Zeinoaldini ; Mahdi Dehghan Banadaki; Tooba Nadri. "Effect of stockpersons behavior on performance of milk-production in milky cows", Iranian Journal of Animal Science, 50, 2, 2019, 143-148. magiran.com/p2048183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال