ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین علیزاده قمصری، سید عیداله حسینی، فرید شریعتمداری، مجید توکلی، هوشنگ لطف الهیان، (1398). تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، 149-157. magiran.com/p2048184
Amir Hossein Alizadeh Ghamsari , Sayed Abdoullah Hosseini, Farid Shariatmadari, Majid Tavakkoli, Houshang Lotfollahian, (2019). Determination the optimum level of corn germ in broilers diet based on multiple attribute decision making method and maximizing economic profit, Iranian Journal of Animal Science, 50(2), 149-157. magiran.com/p2048184
امیرحسین علیزاده قمصری، سید عیداله حسینی، فرید شریعتمداری، مجید توکلی، هوشنگ لطف الهیان، تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی. مجله علوم دامی ایران، 1398؛ 50(2): 149-157. magiran.com/p2048184
Amir Hossein Alizadeh Ghamsari , Sayed Abdoullah Hosseini, Farid Shariatmadari, Majid Tavakkoli, Houshang Lotfollahian, Determination the optimum level of corn germ in broilers diet based on multiple attribute decision making method and maximizing economic profit, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 50(2): 149-157. magiran.com/p2048184
امیرحسین علیزاده قمصری، سید عیداله حسینی، فرید شریعتمداری، مجید توکلی، هوشنگ لطف الهیان، "تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی"، مجله علوم دامی ایران 50، شماره 2 (1398): 149-157. magiran.com/p2048184
Amir Hossein Alizadeh Ghamsari , Sayed Abdoullah Hosseini, Farid Shariatmadari, Majid Tavakkoli, Houshang Lotfollahian, "Determination the optimum level of corn germ in broilers diet based on multiple attribute decision making method and maximizing economic profit", Iranian Journal of Animal Science 50, no.2 (2019): 149-157. magiran.com/p2048184
امیرحسین علیزاده قمصری، سید عیداله حسینی، فرید شریعتمداری، مجید توکلی، هوشنگ لطف الهیان، (1398). 'تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی'، مجله علوم دامی ایران، 50(2)، صص.149-157. magiran.com/p2048184
Amir Hossein Alizadeh Ghamsari , Sayed Abdoullah Hosseini, Farid Shariatmadari, Majid Tavakkoli, Houshang Lotfollahian, (2019). 'Determination the optimum level of corn germ in broilers diet based on multiple attribute decision making method and maximizing economic profit', Iranian Journal of Animal Science, 50(2), pp.149-157. magiran.com/p2048184
امیرحسین علیزاده قمصری؛ سید عیداله حسینی؛ فرید شریعتمداری؛ مجید توکلی؛ هوشنگ لطف الهیان. "تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی". مجله علوم دامی ایران، 50 ،2 ، 1398، 149-157. magiran.com/p2048184
Amir Hossein Alizadeh Ghamsari ; Sayed Abdoullah Hosseini; Farid Shariatmadari; Majid Tavakkoli; Houshang Lotfollahian. "Determination the optimum level of corn germ in broilers diet based on multiple attribute decision making method and maximizing economic profit", Iranian Journal of Animal Science, 50, 2, 2019, 149-157. magiran.com/p2048184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال