ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی، مریم زارع، (1398). طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8(20)، 9-30. magiran.com/p2048186
Samira Farzin, Kazem Barzegar Bafrooyi , Maryam Zare, (2019). Offering a Model for Shiraz Student-Teachers' Critical Thinking Based on Reading Metacognitive Strategies and Academic Delay of Gratification, Journal of Educational and Scholastic Studies, 8(20), 9-30. magiran.com/p2048186
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی، مریم زارع، طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی. فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 1398؛ 8(20): 9-30. magiran.com/p2048186
Samira Farzin, Kazem Barzegar Bafrooyi , Maryam Zare, Offering a Model for Shiraz Student-Teachers' Critical Thinking Based on Reading Metacognitive Strategies and Academic Delay of Gratification, Journal of Educational and Scholastic Studies, 2019; 8(20): 9-30. magiran.com/p2048186
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی، مریم زارع، "طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی"، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8، شماره 20 (1398): 9-30. magiran.com/p2048186
Samira Farzin, Kazem Barzegar Bafrooyi , Maryam Zare, "Offering a Model for Shiraz Student-Teachers' Critical Thinking Based on Reading Metacognitive Strategies and Academic Delay of Gratification", Journal of Educational and Scholastic Studies 8, no.20 (2019): 9-30. magiran.com/p2048186
سمیرا فرزین، کاظم برزگر بفرویی، مریم زارع، (1398). 'طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی'، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8(20)، صص.9-30. magiran.com/p2048186
Samira Farzin, Kazem Barzegar Bafrooyi , Maryam Zare, (2019). 'Offering a Model for Shiraz Student-Teachers' Critical Thinking Based on Reading Metacognitive Strategies and Academic Delay of Gratification', Journal of Educational and Scholastic Studies, 8(20), pp.9-30. magiran.com/p2048186
سمیرا فرزین؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع. "طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تاخیر در رضامندی تحصیلی". فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8 ،20 ، 1398، 9-30. magiran.com/p2048186
Samira Farzin; Kazem Barzegar Bafrooyi ; Maryam Zare. "Offering a Model for Shiraz Student-Teachers' Critical Thinking Based on Reading Metacognitive Strategies and Academic Delay of Gratification", Journal of Educational and Scholastic Studies, 8, 20, 2019, 9-30. magiran.com/p2048186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال