ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدامین برادران نیکو، غلامرضا ذکیانی ، مالک حسینی، حسن میانداری، (1398). انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشواری هایی در تحلیل ثانی، دفتر نخست 2 و 10‏، نشریه منطق پژوهی، 10(1)، 33-62. magiran.com/p2048232
mohammad amin baradaran nikou, gholamreza zakiany , malek hoseini, hasan miandari, (2019). Aristotle’s principles of science: The solution for the puzzles in Posterior Analytics, A.2 ‎& A.10.‎, Logical Studies, 10(1), 33-62. magiran.com/p2048232
محمدامین برادران نیکو، غلامرضا ذکیانی ، مالک حسینی، حسن میانداری، انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشواری هایی در تحلیل ثانی، دفتر نخست 2 و 10‏. نشریه منطق پژوهی، 1398؛ 10(1): 33-62. magiran.com/p2048232
mohammad amin baradaran nikou, gholamreza zakiany , malek hoseini, hasan miandari, Aristotle’s principles of science: The solution for the puzzles in Posterior Analytics, A.2 ‎& A.10.‎, Logical Studies, 2019; 10(1): 33-62. magiran.com/p2048232
محمدامین برادران نیکو، غلامرضا ذکیانی ، مالک حسینی، حسن میانداری، "انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشواری هایی در تحلیل ثانی، دفتر نخست 2 و 10‏"، نشریه منطق پژوهی 10، شماره 1 (1398): 33-62. magiran.com/p2048232
mohammad amin baradaran nikou, gholamreza zakiany , malek hoseini, hasan miandari, "Aristotle’s principles of science: The solution for the puzzles in Posterior Analytics, A.2 ‎& A.10.‎", Logical Studies 10, no.1 (2019): 33-62. magiran.com/p2048232
محمدامین برادران نیکو، غلامرضا ذکیانی ، مالک حسینی، حسن میانداری، (1398). 'انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشواری هایی در تحلیل ثانی، دفتر نخست 2 و 10‏'، نشریه منطق پژوهی، 10(1)، صص.33-62. magiran.com/p2048232
mohammad amin baradaran nikou, gholamreza zakiany , malek hoseini, hasan miandari, (2019). 'Aristotle’s principles of science: The solution for the puzzles in Posterior Analytics, A.2 ‎& A.10.‎', Logical Studies, 10(1), pp.33-62. magiran.com/p2048232
محمدامین برادران نیکو؛ غلامرضا ذکیانی ؛ مالک حسینی؛ حسن میانداری. "انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشواری هایی در تحلیل ثانی، دفتر نخست 2 و 10‏". نشریه منطق پژوهی، 10 ،1 ، 1398، 33-62. magiran.com/p2048232
mohammad amin baradaran nikou; gholamreza zakiany ; malek hoseini; hasan miandari. "Aristotle’s principles of science: The solution for the puzzles in Posterior Analytics, A.2 ‎& A.10.‎", Logical Studies, 10, 1, 2019, 33-62. magiran.com/p2048232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال