ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادله مطلق، ملوک خادمی، مریم دانشگر، (1398). بررسی آموزش نوشتن در کتاب های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامه قصد شده، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، 27-48. magiran.com/p2048247
Adeleh Motlagh, Molok Khademi , Maryam Daneshgar, (2019). Study of teaching writing in reading and writing textbook of elementary schools based on the process-oriented approach and an intended program, Language research, 11(32), 27-48. magiran.com/p2048247
عادله مطلق، ملوک خادمی، مریم دانشگر، بررسی آموزش نوشتن در کتاب های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامه قصد شده. نشریه زبان پژوهی، 1398؛ 11(32): 27-48. magiran.com/p2048247
Adeleh Motlagh, Molok Khademi , Maryam Daneshgar, Study of teaching writing in reading and writing textbook of elementary schools based on the process-oriented approach and an intended program, Language research, 2019; 11(32): 27-48. magiran.com/p2048247
عادله مطلق، ملوک خادمی، مریم دانشگر، "بررسی آموزش نوشتن در کتاب های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامه قصد شده"، نشریه زبان پژوهی 11، شماره 32 (1398): 27-48. magiran.com/p2048247
Adeleh Motlagh, Molok Khademi , Maryam Daneshgar, "Study of teaching writing in reading and writing textbook of elementary schools based on the process-oriented approach and an intended program", Language research 11, no.32 (2019): 27-48. magiran.com/p2048247
عادله مطلق، ملوک خادمی، مریم دانشگر، (1398). 'بررسی آموزش نوشتن در کتاب های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامه قصد شده'، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، صص.27-48. magiran.com/p2048247
Adeleh Motlagh, Molok Khademi , Maryam Daneshgar, (2019). 'Study of teaching writing in reading and writing textbook of elementary schools based on the process-oriented approach and an intended program', Language research, 11(32), pp.27-48. magiran.com/p2048247
عادله مطلق؛ ملوک خادمی؛ مریم دانشگر. "بررسی آموزش نوشتن در کتاب های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامه قصد شده". نشریه زبان پژوهی، 11 ،32 ، 1398، 27-48. magiran.com/p2048247
Adeleh Motlagh; Molok Khademi ; Maryam Daneshgar. "Study of teaching writing in reading and writing textbook of elementary schools based on the process-oriented approach and an intended program", Language research, 11, 32, 2019, 27-48. magiran.com/p2048247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال