ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژینو ابراهیمی، روناک مرادی، (1398). بررسی قدرت و قاطعیت گفتار گویشوران کرد زبان براساس رویکرد تسلط لیکاف، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، 103-126. magiran.com/p2048250
Zhino Ebrahimi , Ronak Moradi, (2019). The study on power and certainty in the language of Kurdish speakers based on Lakoff's Dominance Approach, Language research, 11(32), 103-126. magiran.com/p2048250
ژینو ابراهیمی، روناک مرادی، بررسی قدرت و قاطعیت گفتار گویشوران کرد زبان براساس رویکرد تسلط لیکاف. نشریه زبان پژوهی، 1398؛ 11(32): 103-126. magiran.com/p2048250
Zhino Ebrahimi , Ronak Moradi, The study on power and certainty in the language of Kurdish speakers based on Lakoff's Dominance Approach, Language research, 2019; 11(32): 103-126. magiran.com/p2048250
ژینو ابراهیمی، روناک مرادی، "بررسی قدرت و قاطعیت گفتار گویشوران کرد زبان براساس رویکرد تسلط لیکاف"، نشریه زبان پژوهی 11، شماره 32 (1398): 103-126. magiran.com/p2048250
Zhino Ebrahimi , Ronak Moradi, "The study on power and certainty in the language of Kurdish speakers based on Lakoff's Dominance Approach", Language research 11, no.32 (2019): 103-126. magiran.com/p2048250
ژینو ابراهیمی، روناک مرادی، (1398). 'بررسی قدرت و قاطعیت گفتار گویشوران کرد زبان براساس رویکرد تسلط لیکاف'، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، صص.103-126. magiran.com/p2048250
Zhino Ebrahimi , Ronak Moradi, (2019). 'The study on power and certainty in the language of Kurdish speakers based on Lakoff's Dominance Approach', Language research, 11(32), pp.103-126. magiran.com/p2048250
ژینو ابراهیمی؛ روناک مرادی. "بررسی قدرت و قاطعیت گفتار گویشوران کرد زبان براساس رویکرد تسلط لیکاف". نشریه زبان پژوهی، 11 ،32 ، 1398، 103-126. magiran.com/p2048250
Zhino Ebrahimi ; Ronak Moradi. "The study on power and certainty in the language of Kurdish speakers based on Lakoff's Dominance Approach", Language research, 11, 32, 2019, 103-126. magiran.com/p2048250
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال