ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شجاغ تفکری رضایی، مصطفی خان محمدی، (1398). حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و خطی شدن چرخه ای : شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، 209-229. magiran.com/p2048254
Shoja Tafakkori Rezaee, Mostafa Khanmohammadi , (2019). Movement in Syntactic Edges and Cyclic Linearization Approache : Evidence from Scrambling in Kalhuri Kurdish, Language research, 11(32), 209-229. magiran.com/p2048254
شجاغ تفکری رضایی، مصطفی خان محمدی، حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و خطی شدن چرخه ای : شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری. نشریه زبان پژوهی، 1398؛ 11(32): 209-229. magiran.com/p2048254
Shoja Tafakkori Rezaee, Mostafa Khanmohammadi , Movement in Syntactic Edges and Cyclic Linearization Approache : Evidence from Scrambling in Kalhuri Kurdish, Language research, 2019; 11(32): 209-229. magiran.com/p2048254
شجاغ تفکری رضایی، مصطفی خان محمدی، "حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و خطی شدن چرخه ای : شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری"، نشریه زبان پژوهی 11، شماره 32 (1398): 209-229. magiran.com/p2048254
Shoja Tafakkori Rezaee, Mostafa Khanmohammadi , "Movement in Syntactic Edges and Cyclic Linearization Approache : Evidence from Scrambling in Kalhuri Kurdish", Language research 11, no.32 (2019): 209-229. magiran.com/p2048254
شجاغ تفکری رضایی، مصطفی خان محمدی، (1398). 'حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و خطی شدن چرخه ای : شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری'، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، صص.209-229. magiran.com/p2048254
Shoja Tafakkori Rezaee, Mostafa Khanmohammadi , (2019). 'Movement in Syntactic Edges and Cyclic Linearization Approache : Evidence from Scrambling in Kalhuri Kurdish', Language research, 11(32), pp.209-229. magiran.com/p2048254
شجاغ تفکری رضایی؛ مصطفی خان محمدی. "حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و خطی شدن چرخه ای : شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری". نشریه زبان پژوهی، 11 ،32 ، 1398، 209-229. magiran.com/p2048254
Shoja Tafakkori Rezaee; Mostafa Khanmohammadi . "Movement in Syntactic Edges and Cyclic Linearization Approache : Evidence from Scrambling in Kalhuri Kurdish", Language research, 11, 32, 2019, 209-229. magiran.com/p2048254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال