ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله عزت دوست، مجتبی منشی زاده، حیات عامری، (1398). ساخت مجهول در گویش تالشی (سه سار)، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، 311-330. magiran.com/p2048258
Abdullah Ezzat Doust , Mojtaba Monshizadeh, Hayat Ameri, (2019). Passivization in Taleshi dialect (of Sehsar), Language research, 11(32), 311-330. magiran.com/p2048258
عبدالله عزت دوست، مجتبی منشی زاده، حیات عامری، ساخت مجهول در گویش تالشی (سه سار). نشریه زبان پژوهی، 1398؛ 11(32): 311-330. magiran.com/p2048258
Abdullah Ezzat Doust , Mojtaba Monshizadeh, Hayat Ameri, Passivization in Taleshi dialect (of Sehsar), Language research, 2019; 11(32): 311-330. magiran.com/p2048258
عبدالله عزت دوست، مجتبی منشی زاده، حیات عامری، "ساخت مجهول در گویش تالشی (سه سار)"، نشریه زبان پژوهی 11، شماره 32 (1398): 311-330. magiran.com/p2048258
Abdullah Ezzat Doust , Mojtaba Monshizadeh, Hayat Ameri, "Passivization in Taleshi dialect (of Sehsar)", Language research 11, no.32 (2019): 311-330. magiran.com/p2048258
عبدالله عزت دوست، مجتبی منشی زاده، حیات عامری، (1398). 'ساخت مجهول در گویش تالشی (سه سار)'، نشریه زبان پژوهی، 11(32)، صص.311-330. magiran.com/p2048258
Abdullah Ezzat Doust , Mojtaba Monshizadeh, Hayat Ameri, (2019). 'Passivization in Taleshi dialect (of Sehsar)', Language research, 11(32), pp.311-330. magiran.com/p2048258
عبدالله عزت دوست؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری. "ساخت مجهول در گویش تالشی (سه سار)". نشریه زبان پژوهی، 11 ،32 ، 1398، 311-330. magiran.com/p2048258
Abdullah Ezzat Doust ; Mojtaba Monshizadeh; Hayat Ameri. "Passivization in Taleshi dialect (of Sehsar)", Language research, 11, 32, 2019, 311-330. magiran.com/p2048258
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال