ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی ابراهیم زاده، ابوذر پایدار، (1398). برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر، مجله جغرافیا و توسعه، 17(57)، 1-32. magiran.com/p2048304
Eisa Ebrahimzadeh, Aboozar Paidar , (2019). Planning of rural economic development and employment based on the propulsion and the chain of the past Case study; Abolfazl Mosque Village in Iranshahr, Geography and Development Iranian Journal, 17(57), 1-32. magiran.com/p2048304
عیسی ابراهیم زاده، ابوذر پایدار، برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر. مجله جغرافیا و توسعه، 1398؛ 17(57): 1-32. magiran.com/p2048304
Eisa Ebrahimzadeh, Aboozar Paidar , Planning of rural economic development and employment based on the propulsion and the chain of the past Case study; Abolfazl Mosque Village in Iranshahr, Geography and Development Iranian Journal, 2019; 17(57): 1-32. magiran.com/p2048304
عیسی ابراهیم زاده، ابوذر پایدار، "برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر"، مجله جغرافیا و توسعه 17، شماره 57 (1398): 1-32. magiran.com/p2048304
Eisa Ebrahimzadeh, Aboozar Paidar , "Planning of rural economic development and employment based on the propulsion and the chain of the past Case study; Abolfazl Mosque Village in Iranshahr", Geography and Development Iranian Journal 17, no.57 (2019): 1-32. magiran.com/p2048304
عیسی ابراهیم زاده، ابوذر پایدار، (1398). 'برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر'، مجله جغرافیا و توسعه، 17(57)، صص.1-32. magiran.com/p2048304
Eisa Ebrahimzadeh, Aboozar Paidar , (2019). 'Planning of rural economic development and employment based on the propulsion and the chain of the past Case study; Abolfazl Mosque Village in Iranshahr', Geography and Development Iranian Journal, 17(57), pp.1-32. magiran.com/p2048304
عیسی ابراهیم زاده؛ ابوذر پایدار. "برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی برپایه پیشران ها و زنجیره پیشین و پسین مطالعه موردی: روستای مسجدابوالفضل در ایرانشهر". مجله جغرافیا و توسعه، 17 ،57 ، 1398، 1-32. magiran.com/p2048304
Eisa Ebrahimzadeh; Aboozar Paidar . "Planning of rural economic development and employment based on the propulsion and the chain of the past Case study; Abolfazl Mosque Village in Iranshahr", Geography and Development Iranian Journal, 17, 57, 2019, 1-32. magiran.com/p2048304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال