ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسین باستان، علی نجاتی، پرویز امیری، (1398). یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 10(38)، 43-50. magiran.com/p2048336
Yasin Bastan , Ali Nejati, Parviz Amiri, (2019). A Triple-Buck Converter with Zero-Voltage Transition Base on the Interleaved Inductors, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 10(38), 43-50. magiran.com/p2048336
یاسین باستان، علی نجاتی، پرویز امیری، یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی. فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 1398؛ 10(38): 43-50. magiran.com/p2048336
Yasin Bastan , Ali Nejati, Parviz Amiri, A Triple-Buck Converter with Zero-Voltage Transition Base on the Interleaved Inductors, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 2019; 10(38): 43-50. magiran.com/p2048336
یاسین باستان، علی نجاتی، پرویز امیری، "یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی"، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 10، شماره 38 (1398): 43-50. magiran.com/p2048336
Yasin Bastan , Ali Nejati, Parviz Amiri, "A Triple-Buck Converter with Zero-Voltage Transition Base on the Interleaved Inductors", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 10, no.38 (2019): 43-50. magiran.com/p2048336
یاسین باستان، علی نجاتی، پرویز امیری، (1398). 'یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی'، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 10(38)، صص.43-50. magiran.com/p2048336
Yasin Bastan , Ali Nejati, Parviz Amiri, (2019). 'A Triple-Buck Converter with Zero-Voltage Transition Base on the Interleaved Inductors', Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 10(38), pp.43-50. magiran.com/p2048336
یاسین باستان؛ علی نجاتی؛ پرویز امیری. "یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی". فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 10 ،38 ، 1398، 43-50. magiran.com/p2048336
Yasin Bastan ; Ali Nejati; Parviz Amiri. "A Triple-Buck Converter with Zero-Voltage Transition Base on the Interleaved Inductors", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 10, 38, 2019, 43-50. magiran.com/p2048336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال