ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا عبدالله پور، سیف الله آذربون، (1398). تقابل استراتژی میدان های منطقه ای در بحران سوریه، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13(47)، 107-130. magiran.com/p2048390
Mohammad Reza Abdollah Pour , Seyfollah Azarboon, (2019). Confrontation of regional champ strategy in the Syrian crisis, The Islamic Revolution Approach, 13(47), 107-130. magiran.com/p2048390
محمدرضا عبدالله پور، سیف الله آذربون، تقابل استراتژی میدان های منطقه ای در بحران سوریه. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 1398؛ 13(47): 107-130. magiran.com/p2048390
Mohammad Reza Abdollah Pour , Seyfollah Azarboon, Confrontation of regional champ strategy in the Syrian crisis, The Islamic Revolution Approach, 2019; 13(47): 107-130. magiran.com/p2048390
محمدرضا عبدالله پور، سیف الله آذربون، "تقابل استراتژی میدان های منطقه ای در بحران سوریه"، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 13، شماره 47 (1398): 107-130. magiran.com/p2048390
Mohammad Reza Abdollah Pour , Seyfollah Azarboon, "Confrontation of regional champ strategy in the Syrian crisis", The Islamic Revolution Approach 13, no.47 (2019): 107-130. magiran.com/p2048390
محمدرضا عبدالله پور، سیف الله آذربون، (1398). 'تقابل استراتژی میدان های منطقه ای در بحران سوریه'، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13(47)، صص.107-130. magiran.com/p2048390
Mohammad Reza Abdollah Pour , Seyfollah Azarboon, (2019). 'Confrontation of regional champ strategy in the Syrian crisis', The Islamic Revolution Approach, 13(47), pp.107-130. magiran.com/p2048390
محمدرضا عبدالله پور؛ سیف الله آذربون. "تقابل استراتژی میدان های منطقه ای در بحران سوریه". فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 13 ،47 ، 1398، 107-130. magiran.com/p2048390
Mohammad Reza Abdollah Pour ; Seyfollah Azarboon. "Confrontation of regional champ strategy in the Syrian crisis", The Islamic Revolution Approach, 13, 47, 2019, 107-130. magiran.com/p2048390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال