ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین مسلمی عقیلی، شهرام علا، علیرضا ایرانپور، پاتریک هنرچیان مسیحی، نعمت الله آهنگر، (1398). بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 28(111)، 1-12. magiran.com/p2048590
N Mossalemi Aghili, SH Ala, AR Iranpour, P Honarchian Masihi, N Ahangar, (2019). Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) about Self-care in Diabetic Patients, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 28(111), 1-12. magiran.com/p2048590
نوشین مسلمی عقیلی، شهرام علا، علیرضا ایرانپور، پاتریک هنرچیان مسیحی، نعمت الله آهنگر، بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1398؛ 28(111): 1-12. magiran.com/p2048590
N Mossalemi Aghili, SH Ala, AR Iranpour, P Honarchian Masihi, N Ahangar, Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) about Self-care in Diabetic Patients, Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 2019; 28(111): 1-12. magiran.com/p2048590
نوشین مسلمی عقیلی، شهرام علا، علیرضا ایرانپور، پاتریک هنرچیان مسیحی، نعمت الله آهنگر، "بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 28، شماره 111 (1398): 1-12. magiran.com/p2048590
N Mossalemi Aghili, SH Ala, AR Iranpour, P Honarchian Masihi, N Ahangar, "Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) about Self-care in Diabetic Patients", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences 28, no.111 (2019): 1-12. magiran.com/p2048590
نوشین مسلمی عقیلی، شهرام علا، علیرضا ایرانپور، پاتریک هنرچیان مسیحی، نعمت الله آهنگر، (1398). 'بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 28(111)، صص.1-12. magiran.com/p2048590
N Mossalemi Aghili, SH Ala, AR Iranpour, P Honarchian Masihi, N Ahangar, (2019). 'Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) about Self-care in Diabetic Patients', Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 28(111), pp.1-12. magiran.com/p2048590
نوشین مسلمی عقیلی؛ شهرام علا؛ علیرضا ایرانپور؛ پاتریک هنرچیان مسیحی؛ نعمت الله آهنگر. "بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 28 ،111 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2048590
N Mossalemi Aghili; SH Ala; AR Iranpour; P Honarchian Masihi; N Ahangar. "Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) about Self-care in Diabetic Patients", Journal Of Guilan University Of Medical Sciences, 28, 111, 2019, 1-12. magiran.com/p2048590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال