ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه علیزاده، (1398). بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری در حاملگی: مطالعه مقطعی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(10)، 739-748. magiran.com/p2048612
Seyedeh Hajar Sharami, Zahra Abbasi Ranjbar, Fatemeh Alizadeh, Ehsan Kazemnejad, (2019). The relationship of hyperlipidemia with maternal and neonatal outcomes in pregnancy: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(10), 739-748. magiran.com/p2048612
فاطمه علیزاده، بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری در حاملگی: مطالعه مقطعی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1398؛ 17(10): 739-748. magiran.com/p2048612
Seyedeh Hajar Sharami, Zahra Abbasi Ranjbar, Fatemeh Alizadeh, Ehsan Kazemnejad, The relationship of hyperlipidemia with maternal and neonatal outcomes in pregnancy: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2019; 17(10): 739-748. magiran.com/p2048612
فاطمه علیزاده، "بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری در حاملگی: مطالعه مقطعی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 17، شماره 10 (1398): 739-748. magiran.com/p2048612
Seyedeh Hajar Sharami, Zahra Abbasi Ranjbar, Fatemeh Alizadeh, Ehsan Kazemnejad, "The relationship of hyperlipidemia with maternal and neonatal outcomes in pregnancy: A cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine 17, no.10 (2019): 739-748. magiran.com/p2048612
فاطمه علیزاده، (1398). 'بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری در حاملگی: مطالعه مقطعی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(10)، صص.739-748. magiran.com/p2048612
Seyedeh Hajar Sharami, Zahra Abbasi Ranjbar, Fatemeh Alizadeh, Ehsan Kazemnejad, (2019). 'The relationship of hyperlipidemia with maternal and neonatal outcomes in pregnancy: A cross-sectional study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(10), pp.739-748. magiran.com/p2048612
فاطمه علیزاده. "بررسی ارتباط بین هیپرلیپیدمی با برخی پیامدهای مادری در حاملگی: مطالعه مقطعی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17 ،10 ، 1398، 739-748. magiran.com/p2048612
Seyedeh Hajar Sharami; Zahra Abbasi Ranjbar; Fatemeh Alizadeh; Ehsan Kazemnejad. "The relationship of hyperlipidemia with maternal and neonatal outcomes in pregnancy: A cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 17, 10, 2019, 739-748. magiran.com/p2048612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال