ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جمالی، مجید اونق، عبدالرسول سلمان ماهینی، (1398). بررسی ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده در دشت گرگان، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23(3)، 175-194. magiran.com/p2048647
Zahra Jamali, Majid Ownegh, Abdol Rasoul Salman Mahini, (2019). Investigation the relationship between surface temperature and land use and Normalized Difference Vegetation Index in Gorgan plain, Journal of Spatial Planning, 23(3), 175-194. magiran.com/p2048647
زهرا جمالی، مجید اونق، عبدالرسول سلمان ماهینی، بررسی ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده در دشت گرگان. فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1398؛ 23(3): 175-194. magiran.com/p2048647
Zahra Jamali, Majid Ownegh, Abdol Rasoul Salman Mahini, Investigation the relationship between surface temperature and land use and Normalized Difference Vegetation Index in Gorgan plain, Journal of Spatial Planning, 2019; 23(3): 175-194. magiran.com/p2048647
زهرا جمالی، مجید اونق، عبدالرسول سلمان ماهینی، "بررسی ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده در دشت گرگان"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 23، شماره 3 (1398): 175-194. magiran.com/p2048647
Zahra Jamali, Majid Ownegh, Abdol Rasoul Salman Mahini, "Investigation the relationship between surface temperature and land use and Normalized Difference Vegetation Index in Gorgan plain", Journal of Spatial Planning 23, no.3 (2019): 175-194. magiran.com/p2048647
زهرا جمالی، مجید اونق، عبدالرسول سلمان ماهینی، (1398). 'بررسی ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده در دشت گرگان'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23(3)، صص.175-194. magiran.com/p2048647
Zahra Jamali, Majid Ownegh, Abdol Rasoul Salman Mahini, (2019). 'Investigation the relationship between surface temperature and land use and Normalized Difference Vegetation Index in Gorgan plain', Journal of Spatial Planning, 23(3), pp.175-194. magiran.com/p2048647
زهرا جمالی؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی. "بررسی ارتباط دمای سطح زمین با کاربری اراضی و شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده در دشت گرگان". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23 ،3 ، 1398، 175-194. magiran.com/p2048647
Zahra Jamali; Majid Ownegh; Abdol Rasoul Salman Mahini. "Investigation the relationship between surface temperature and land use and Normalized Difference Vegetation Index in Gorgan plain", Journal of Spatial Planning, 23, 3, 2019, 175-194. magiran.com/p2048647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال