ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدالله اطهری، سعید جهانگیری، حامد عمویی، (1398). زمینه های شکل گیری اندیشه ها و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور، فصلنامه مطالعات سیاسی، 12(44)، 143-158. magiran.com/p2048656
, (2019). The backgrounds of economic pragmatic thought and ethics Ayatollah Hashemi Rafsanjani and its Implications for the Development of the Country Comments, Journal of Political Studies, 12(44), 143-158. magiran.com/p2048656
اسدالله اطهری، سعید جهانگیری، حامد عمویی، زمینه های شکل گیری اندیشه ها و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور. فصلنامه مطالعات سیاسی، 1398؛ 12(44): 143-158. magiran.com/p2048656
, The backgrounds of economic pragmatic thought and ethics Ayatollah Hashemi Rafsanjani and its Implications for the Development of the Country Comments, Journal of Political Studies, 2019; 12(44): 143-158. magiran.com/p2048656
اسدالله اطهری، سعید جهانگیری، حامد عمویی، "زمینه های شکل گیری اندیشه ها و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور"، فصلنامه مطالعات سیاسی 12، شماره 44 (1398): 143-158. magiran.com/p2048656
, "The backgrounds of economic pragmatic thought and ethics Ayatollah Hashemi Rafsanjani and its Implications for the Development of the Country Comments", Journal of Political Studies 12, no.44 (2019): 143-158. magiran.com/p2048656
اسدالله اطهری، سعید جهانگیری، حامد عمویی، (1398). 'زمینه های شکل گیری اندیشه ها و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور'، فصلنامه مطالعات سیاسی، 12(44)، صص.143-158. magiran.com/p2048656
, (2019). 'The backgrounds of economic pragmatic thought and ethics Ayatollah Hashemi Rafsanjani and its Implications for the Development of the Country Comments', Journal of Political Studies, 12(44), pp.143-158. magiran.com/p2048656
اسدالله اطهری؛ سعید جهانگیری؛ حامد عمویی. "زمینه های شکل گیری اندیشه ها و اخلاق عملگرای اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی و پیامدهای آن برای توسعه کشور". فصلنامه مطالعات سیاسی، 12 ،44 ، 1398، 143-158. magiran.com/p2048656
. "The backgrounds of economic pragmatic thought and ethics Ayatollah Hashemi Rafsanjani and its Implications for the Development of the Country Comments", Journal of Political Studies, 12, 44, 2019, 143-158. magiran.com/p2048656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال