ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه خوشوقتی، غلام حسین دریا، فرید هاشمی، مهشاد کلانتری، کیاوش هوشمندی، (1397). تاثیر عصاره آبی-الکلی شقایق کوهی(Glaucium flavum) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی قلب و مغز موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، 331-337. magiran.com/p2048716
A Khoshvaghti Doctor, G H Darya, F Hashemi, M Klantari, K Hushmandi, (2019). The Effect of Hydro Alcoholic Extract of Glaucium flavum on Cephalic and Cardiac Activity of Antioxidative Enzymes in Alloxan induced Diabetic Rats, Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), 331-337. magiran.com/p2048716
آمنه خوشوقتی، غلام حسین دریا، فرید هاشمی، مهشاد کلانتری، کیاوش هوشمندی، تاثیر عصاره آبی-الکلی شقایق کوهی(Glaucium flavum) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی قلب و مغز موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1397؛ 21(1): 331-337. magiran.com/p2048716
A Khoshvaghti Doctor, G H Darya, F Hashemi, M Klantari, K Hushmandi, The Effect of Hydro Alcoholic Extract of Glaucium flavum on Cephalic and Cardiac Activity of Antioxidative Enzymes in Alloxan induced Diabetic Rats, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2019; 21(1): 331-337. magiran.com/p2048716
آمنه خوشوقتی، غلام حسین دریا، فرید هاشمی، مهشاد کلانتری، کیاوش هوشمندی، "تاثیر عصاره آبی-الکلی شقایق کوهی(Glaucium flavum) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی قلب و مغز موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 21، شماره 1 (1397): 331-337. magiran.com/p2048716
A Khoshvaghti Doctor, G H Darya, F Hashemi, M Klantari, K Hushmandi, "The Effect of Hydro Alcoholic Extract of Glaucium flavum on Cephalic and Cardiac Activity of Antioxidative Enzymes in Alloxan induced Diabetic Rats", Journal of Babol University of Medical Sciences 21, no.1 (2019): 331-337. magiran.com/p2048716
آمنه خوشوقتی، غلام حسین دریا، فرید هاشمی، مهشاد کلانتری، کیاوش هوشمندی، (1397). 'تاثیر عصاره آبی-الکلی شقایق کوهی(Glaucium flavum) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی قلب و مغز موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، صص.331-337. magiran.com/p2048716
A Khoshvaghti Doctor, G H Darya, F Hashemi, M Klantari, K Hushmandi, (2019). 'The Effect of Hydro Alcoholic Extract of Glaucium flavum on Cephalic and Cardiac Activity of Antioxidative Enzymes in Alloxan induced Diabetic Rats', Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), pp.331-337. magiran.com/p2048716
آمنه خوشوقتی؛ غلام حسین دریا؛ فرید هاشمی؛ مهشاد کلانتری؛ کیاوش هوشمندی. "تاثیر عصاره آبی-الکلی شقایق کوهی(Glaucium flavum) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی قلب و مغز موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21 ،1 ، 1397، 331-337. magiran.com/p2048716
A Khoshvaghti Doctor; G H Darya; F Hashemi; M Klantari; K Hushmandi. "The Effect of Hydro Alcoholic Extract of Glaucium flavum on Cephalic and Cardiac Activity of Antioxidative Enzymes in Alloxan induced Diabetic Rats", Journal of Babol University of Medical Sciences, 21, 1, 2019, 331-337. magiran.com/p2048716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال