ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول قرایی، سیما زهری انبوهی، حسین شیری، ملیحه نصیری، (1397). مقایسه اثربخشی تریاژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقیاس HEART در تشخیص پیامد بیماران با درد قفسه سینه، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، 299-305. magiran.com/p2048731
R Gharaee, S Zohari Anboohi, H Shiri, M Nasiri, (2019). Comparison of Triage Effectiveness Based on ESI and HEART Scale in Diagnosis of Outcome in Patients with Chest Pain, Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), 299-305. magiran.com/p2048731
رسول قرایی، سیما زهری انبوهی، حسین شیری، ملیحه نصیری، مقایسه اثربخشی تریاژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقیاس HEART در تشخیص پیامد بیماران با درد قفسه سینه. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1397؛ 21(1): 299-305. magiran.com/p2048731
R Gharaee, S Zohari Anboohi, H Shiri, M Nasiri, Comparison of Triage Effectiveness Based on ESI and HEART Scale in Diagnosis of Outcome in Patients with Chest Pain, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2019; 21(1): 299-305. magiran.com/p2048731
رسول قرایی، سیما زهری انبوهی، حسین شیری، ملیحه نصیری، "مقایسه اثربخشی تریاژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقیاس HEART در تشخیص پیامد بیماران با درد قفسه سینه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 21، شماره 1 (1397): 299-305. magiran.com/p2048731
R Gharaee, S Zohari Anboohi, H Shiri, M Nasiri, "Comparison of Triage Effectiveness Based on ESI and HEART Scale in Diagnosis of Outcome in Patients with Chest Pain", Journal of Babol University of Medical Sciences 21, no.1 (2019): 299-305. magiran.com/p2048731
رسول قرایی، سیما زهری انبوهی، حسین شیری، ملیحه نصیری، (1397). 'مقایسه اثربخشی تریاژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقیاس HEART در تشخیص پیامد بیماران با درد قفسه سینه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، صص.299-305. magiran.com/p2048731
R Gharaee, S Zohari Anboohi, H Shiri, M Nasiri, (2019). 'Comparison of Triage Effectiveness Based on ESI and HEART Scale in Diagnosis of Outcome in Patients with Chest Pain', Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), pp.299-305. magiran.com/p2048731
رسول قرایی؛ سیما زهری انبوهی؛ حسین شیری؛ ملیحه نصیری. "مقایسه اثربخشی تریاژ براساس شاخص شدت اضطرار (ESI) و مقیاس HEART در تشخیص پیامد بیماران با درد قفسه سینه". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21 ،1 ، 1397، 299-305. magiran.com/p2048731
R Gharaee; S Zohari Anboohi; H Shiri; M Nasiri. "Comparison of Triage Effectiveness Based on ESI and HEART Scale in Diagnosis of Outcome in Patients with Chest Pain", Journal of Babol University of Medical Sciences, 21, 1, 2019, 299-305. magiran.com/p2048731
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال