ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه منصوری، شبنم کرمانی، اکرم علیزاده، (1397). تمایز عصبی سلولهای بنیادی ژله وارتون در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، 266-272. magiran.com/p2048736
E Mansouri, Sh Kermani, A Alizadeh, (2019). Neural Differentiation of Wharton's Jelly Stem Cells in Three-Dimensional Chitosan Based Culture Environment, Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), 266-272. magiran.com/p2048736
الهه منصوری، شبنم کرمانی، اکرم علیزاده، تمایز عصبی سلولهای بنیادی ژله وارتون در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1397؛ 21(1): 266-272. magiran.com/p2048736
E Mansouri, Sh Kermani, A Alizadeh, Neural Differentiation of Wharton's Jelly Stem Cells in Three-Dimensional Chitosan Based Culture Environment, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2019; 21(1): 266-272. magiran.com/p2048736
الهه منصوری، شبنم کرمانی، اکرم علیزاده، "تمایز عصبی سلولهای بنیادی ژله وارتون در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 21، شماره 1 (1397): 266-272. magiran.com/p2048736
E Mansouri, Sh Kermani, A Alizadeh, "Neural Differentiation of Wharton's Jelly Stem Cells in Three-Dimensional Chitosan Based Culture Environment", Journal of Babol University of Medical Sciences 21, no.1 (2019): 266-272. magiran.com/p2048736
الهه منصوری، شبنم کرمانی، اکرم علیزاده، (1397). 'تمایز عصبی سلولهای بنیادی ژله وارتون در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21(1)، صص.266-272. magiran.com/p2048736
E Mansouri, Sh Kermani, A Alizadeh, (2019). 'Neural Differentiation of Wharton's Jelly Stem Cells in Three-Dimensional Chitosan Based Culture Environment', Journal of Babol University of Medical Sciences, 21(1), pp.266-272. magiran.com/p2048736
الهه منصوری؛ شبنم کرمانی؛ اکرم علیزاده. "تمایز عصبی سلولهای بنیادی ژله وارتون در محیط کشت سه بعدی پایه کیتوزان". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 21 ،1 ، 1397، 266-272. magiran.com/p2048736
E Mansouri; Sh Kermani; A Alizadeh. "Neural Differentiation of Wharton's Jelly Stem Cells in Three-Dimensional Chitosan Based Culture Environment", Journal of Babol University of Medical Sciences, 21, 1, 2019, 266-272. magiran.com/p2048736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال