ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله کریمی، پونه طبیبی، رضا شیاری، سید علیرضا فهیم زاد، وحیده زینالی، الهام موسوی نسب، (1398). مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان قبل و بعد شیوه نامه اجرایی چرخش، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 104-113. magiran.com/p2048812
Abdullah Karimi, Pooneh Tabibi, Reza Shiari, Seyed Alireza Fahimzad, Vahideh Zeinali, Elham Mousavi Nasab, (2019). The clinical comparison of the Pediatrics Assistants' skills score, before and after the executive rotational style, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 104-113. magiran.com/p2048812
عبدالله کریمی، پونه طبیبی، رضا شیاری، سید علیرضا فهیم زاد، وحیده زینالی، الهام موسوی نسب، مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان قبل و بعد شیوه نامه اجرایی چرخش. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 104-113. magiran.com/p2048812
Abdullah Karimi, Pooneh Tabibi, Reza Shiari, Seyed Alireza Fahimzad, Vahideh Zeinali, Elham Mousavi Nasab, The clinical comparison of the Pediatrics Assistants' skills score, before and after the executive rotational style, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 104-113. magiran.com/p2048812
عبدالله کریمی، پونه طبیبی، رضا شیاری، سید علیرضا فهیم زاد، وحیده زینالی، الهام موسوی نسب، "مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان قبل و بعد شیوه نامه اجرایی چرخش"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 104-113. magiran.com/p2048812
Abdullah Karimi, Pooneh Tabibi, Reza Shiari, Seyed Alireza Fahimzad, Vahideh Zeinali, Elham Mousavi Nasab, "The clinical comparison of the Pediatrics Assistants' skills score, before and after the executive rotational style", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 104-113. magiran.com/p2048812
عبدالله کریمی، پونه طبیبی، رضا شیاری، سید علیرضا فهیم زاد، وحیده زینالی، الهام موسوی نسب، (1398). 'مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان قبل و بعد شیوه نامه اجرایی چرخش'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.104-113. magiran.com/p2048812
Abdullah Karimi, Pooneh Tabibi, Reza Shiari, Seyed Alireza Fahimzad, Vahideh Zeinali, Elham Mousavi Nasab, (2019). 'The clinical comparison of the Pediatrics Assistants' skills score, before and after the executive rotational style', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.104-113. magiran.com/p2048812
عبدالله کریمی؛ پونه طبیبی؛ رضا شیاری؛ سید علیرضا فهیم زاد؛ وحیده زینالی؛ الهام موسوی نسب. "مقایسه نمره مهارت دستیاران کودکان قبل و بعد شیوه نامه اجرایی چرخش". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 104-113. magiran.com/p2048812
Abdullah Karimi; Pooneh Tabibi; Reza Shiari; Seyed Alireza Fahimzad; Vahideh Zeinali; Elham Mousavi Nasab. "The clinical comparison of the Pediatrics Assistants' skills score, before and after the executive rotational style", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 104-113. magiran.com/p2048812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال