ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عراقیان مجرد، آناهیتا صادقی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1398). اهمیت آموزش استدلال بالینی در آموزش پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 124-125. magiran.com/p2048814
Fereshteh Araghian Mojarad, Anahita Sadeghi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, (2019). Necessity Approach clinical reasoning in Medical education, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 124-125. magiran.com/p2048814
فرشته عراقیان مجرد، آناهیتا صادقی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، اهمیت آموزش استدلال بالینی در آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 124-125. magiran.com/p2048814
Fereshteh Araghian Mojarad, Anahita Sadeghi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, Necessity Approach clinical reasoning in Medical education, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 124-125. magiran.com/p2048814
فرشته عراقیان مجرد، آناهیتا صادقی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، "اهمیت آموزش استدلال بالینی در آموزش پزشکی"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 124-125. magiran.com/p2048814
Fereshteh Araghian Mojarad, Anahita Sadeghi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, "Necessity Approach clinical reasoning in Medical education", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 124-125. magiran.com/p2048814
فرشته عراقیان مجرد، آناهیتا صادقی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1398). 'اهمیت آموزش استدلال بالینی در آموزش پزشکی'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.124-125. magiran.com/p2048814
Fereshteh Araghian Mojarad, Anahita Sadeghi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, (2019). 'Necessity Approach clinical reasoning in Medical education', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.124-125. magiran.com/p2048814
فرشته عراقیان مجرد؛ آناهیتا صادقی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری. "اهمیت آموزش استدلال بالینی در آموزش پزشکی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 124-125. magiran.com/p2048814
Fereshteh Araghian Mojarad; Anahita Sadeghi; Akram Sanagoo; Leila Jouybari. "Necessity Approach clinical reasoning in Medical education", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 124-125. magiran.com/p2048814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال