ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اکبری بورنگ، محمد علی پور، مریم دلاور، (1398). تاثیر ادراک دانشجویان از ارتباط اساتید با بیمار بر اخلاق حرفه ای آنان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 126-135. magiran.com/p2048815
Mohammad Akbary Borng, Mohammad Alipour, Maryam Delavar, (2019). The Effect of Students' Perceptions on Relationship between Professors and Patients on Their Professional Ethics in Birjand University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 126-135. magiran.com/p2048815
محمد اکبری بورنگ، محمد علی پور، مریم دلاور، تاثیر ادراک دانشجویان از ارتباط اساتید با بیمار بر اخلاق حرفه ای آنان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 126-135. magiran.com/p2048815
Mohammad Akbary Borng, Mohammad Alipour, Maryam Delavar, The Effect of Students' Perceptions on Relationship between Professors and Patients on Their Professional Ethics in Birjand University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 126-135. magiran.com/p2048815
محمد اکبری بورنگ، محمد علی پور، مریم دلاور، "تاثیر ادراک دانشجویان از ارتباط اساتید با بیمار بر اخلاق حرفه ای آنان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 126-135. magiran.com/p2048815
Mohammad Akbary Borng, Mohammad Alipour, Maryam Delavar, "The Effect of Students' Perceptions on Relationship between Professors and Patients on Their Professional Ethics in Birjand University of Medical Sciences", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 126-135. magiran.com/p2048815
محمد اکبری بورنگ، محمد علی پور، مریم دلاور، (1398). 'تاثیر ادراک دانشجویان از ارتباط اساتید با بیمار بر اخلاق حرفه ای آنان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.126-135. magiran.com/p2048815
Mohammad Akbary Borng, Mohammad Alipour, Maryam Delavar, (2019). 'The Effect of Students' Perceptions on Relationship between Professors and Patients on Their Professional Ethics in Birjand University of Medical Sciences', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.126-135. magiran.com/p2048815
محمد اکبری بورنگ؛ محمد علی پور؛ مریم دلاور. "تاثیر ادراک دانشجویان از ارتباط اساتید با بیمار بر اخلاق حرفه ای آنان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 126-135. magiran.com/p2048815
Mohammad Akbary Borng; Mohammad Alipour; Maryam Delavar. "The Effect of Students' Perceptions on Relationship between Professors and Patients on Their Professional Ethics in Birjand University of Medical Sciences", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 126-135. magiran.com/p2048815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال