به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن عدالتخواه، زهرا تذکری، آسیه موحدپور، عبدالله مهدوی، منصوره کریم اللهی، (1398). عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 347-358. magiran.com/p2048839
Hassan Edalatkhah, Zahra Tazakori, Assieh Movahedpour, Abdollah Mahdavi, Mansoureh Karimollahi, (2019). Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Ardabil University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 347-358. magiran.com/p2048839
حسن عدالتخواه، زهرا تذکری، آسیه موحدپور، عبدالله مهدوی، منصوره کریم اللهی، عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 347-358. magiran.com/p2048839
Hassan Edalatkhah, Zahra Tazakori, Assieh Movahedpour, Abdollah Mahdavi, Mansoureh Karimollahi, Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Ardabil University of Medical Sciences: A Qualitative Study, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 347-358. magiran.com/p2048839
حسن عدالتخواه، زهرا تذکری، آسیه موحدپور، عبدالله مهدوی، منصوره کریم اللهی، "عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 347-358. magiran.com/p2048839
Hassan Edalatkhah, Zahra Tazakori, Assieh Movahedpour, Abdollah Mahdavi, Mansoureh Karimollahi, "Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Ardabil University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 347-358. magiran.com/p2048839
حسن عدالتخواه، زهرا تذکری، آسیه موحدپور، عبدالله مهدوی، منصوره کریم اللهی، (1398). 'عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.347-358. magiran.com/p2048839
Hassan Edalatkhah, Zahra Tazakori, Assieh Movahedpour, Abdollah Mahdavi, Mansoureh Karimollahi, (2019). 'Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Ardabil University of Medical Sciences: A Qualitative Study', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.347-358. magiran.com/p2048839
حسن عدالتخواه؛ زهرا تذکری؛ آسیه موحدپور؛ عبدالله مهدوی؛ منصوره کریم اللهی. "عوامل موثر بر انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 347-358. magiran.com/p2048839
Hassan Edalatkhah; Zahra Tazakori; Assieh Movahedpour; Abdollah Mahdavi; Mansoureh Karimollahi. "Factors Affecting Job Motivation of Faculty Members of Ardabil University of Medical Sciences: A Qualitative Study", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 347-358. magiran.com/p2048839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال