ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره حمزه پور حقیقی، سامره اسدی مجره، (1398). همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه، فصلنامه مددکاری اجتماعی، 8(28)، 5-12. magiran.com/p2049053
Tahereh Hamzehpoor Haghighi, Samereh Asadi Majreh, (2019). Correlatives of Happiness in University Students: Optimism, Meaning of Life and Coping Strategies, Journal of Social Work, 8(28), 5-12. magiran.com/p2049053
طاهره حمزه پور حقیقی، سامره اسدی مجره، همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1398؛ 8(28): 5-12. magiran.com/p2049053
Tahereh Hamzehpoor Haghighi, Samereh Asadi Majreh, Correlatives of Happiness in University Students: Optimism, Meaning of Life and Coping Strategies, Journal of Social Work, 2019; 8(28): 5-12. magiran.com/p2049053
طاهره حمزه پور حقیقی، سامره اسدی مجره، "همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه"، فصلنامه مددکاری اجتماعی 8، شماره 28 (1398): 5-12. magiran.com/p2049053
Tahereh Hamzehpoor Haghighi, Samereh Asadi Majreh, "Correlatives of Happiness in University Students: Optimism, Meaning of Life and Coping Strategies", Journal of Social Work 8, no.28 (2019): 5-12. magiran.com/p2049053
طاهره حمزه پور حقیقی، سامره اسدی مجره، (1398). 'همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه'، فصلنامه مددکاری اجتماعی، 8(28)، صص.5-12. magiran.com/p2049053
Tahereh Hamzehpoor Haghighi, Samereh Asadi Majreh, (2019). 'Correlatives of Happiness in University Students: Optimism, Meaning of Life and Coping Strategies', Journal of Social Work, 8(28), pp.5-12. magiran.com/p2049053
طاهره حمزه پور حقیقی؛ سامره اسدی مجره. "همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه". فصلنامه مددکاری اجتماعی، 8 ،28 ، 1398، 5-12. magiran.com/p2049053
Tahereh Hamzehpoor Haghighi; Samereh Asadi Majreh. "Correlatives of Happiness in University Students: Optimism, Meaning of Life and Coping Strategies", Journal of Social Work, 8, 28, 2019, 5-12. magiran.com/p2049053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال