ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زاهده رحیملوی مرجانی، علیرضا علی همتی، حمیرا حاتمی نعمتی، حاتم احمدی، (1398). بررسی اثر سیستم نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتیدیوم بروماید در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی نر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(3)، 190-201. magiran.com/p2049087
Zahedeh Rhimluoye Marjan, Ali Reza Alihemati, Homeira Hatami Nemati, Hatam Ahmadi, (2019). The Effect of NO System on Ethidium Bromide-Induced Oxidative Stress in the Hippocampal Formation of Male Rats, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(3), 190-201. magiran.com/p2049087
زاهده رحیملوی مرجانی، علیرضا علی همتی، حمیرا حاتمی نعمتی، حاتم احمدی، بررسی اثر سیستم نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتیدیوم بروماید در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(3): 190-201. magiran.com/p2049087
Zahedeh Rhimluoye Marjan, Ali Reza Alihemati, Homeira Hatami Nemati, Hatam Ahmadi, The Effect of NO System on Ethidium Bromide-Induced Oxidative Stress in the Hippocampal Formation of Male Rats, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2019; 23(3): 190-201. magiran.com/p2049087
زاهده رحیملوی مرجانی، علیرضا علی همتی، حمیرا حاتمی نعمتی، حاتم احمدی، "بررسی اثر سیستم نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتیدیوم بروماید در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی نر"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 3 (1398): 190-201. magiran.com/p2049087
Zahedeh Rhimluoye Marjan, Ali Reza Alihemati, Homeira Hatami Nemati, Hatam Ahmadi, "The Effect of NO System on Ethidium Bromide-Induced Oxidative Stress in the Hippocampal Formation of Male Rats", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.3 (2019): 190-201. magiran.com/p2049087
زاهده رحیملوی مرجانی، علیرضا علی همتی، حمیرا حاتمی نعمتی، حاتم احمدی، (1398). 'بررسی اثر سیستم نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتیدیوم بروماید در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی نر'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(3)، صص.190-201. magiran.com/p2049087
Zahedeh Rhimluoye Marjan, Ali Reza Alihemati, Homeira Hatami Nemati, Hatam Ahmadi, (2019). 'The Effect of NO System on Ethidium Bromide-Induced Oxidative Stress in the Hippocampal Formation of Male Rats', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(3), pp.190-201. magiran.com/p2049087
زاهده رحیملوی مرجانی؛ علیرضا علی همتی؛ حمیرا حاتمی نعمتی؛ حاتم احمدی. "بررسی اثر سیستم نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتیدیوم بروماید در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی نر". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،3 ، 1398، 190-201. magiran.com/p2049087
Zahedeh Rhimluoye Marjan; Ali Reza Alihemati; Homeira Hatami Nemati; Hatam Ahmadi. "The Effect of NO System on Ethidium Bromide-Induced Oxidative Stress in the Hippocampal Formation of Male Rats", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 3, 2019, 190-201. magiran.com/p2049087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال