ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی، سید تقی اخوان نیاکی، (1398). کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروه های گوناگون، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(53)، 1-31. magiran.com/p2049211
, (2019). Reducing the cost of wastage and shortage of hospitals' blood products with regard to the compatibility of blood groups, Journal of Industrial Management Studies, 17(53), 1-31. magiran.com/p2049211
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی، سید تقی اخوان نیاکی، کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروه های گوناگون. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1398؛ 17(53): 1-31. magiran.com/p2049211
, Reducing the cost of wastage and shortage of hospitals' blood products with regard to the compatibility of blood groups, Journal of Industrial Management Studies, 2019; 17(53): 1-31. magiran.com/p2049211
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی، سید تقی اخوان نیاکی، "کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروه های گوناگون"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 17، شماره 53 (1398): 1-31. magiran.com/p2049211
, "Reducing the cost of wastage and shortage of hospitals' blood products with regard to the compatibility of blood groups", Journal of Industrial Management Studies 17, no.53 (2019): 1-31. magiran.com/p2049211
مهدی یوسفی نژاد عطاری، سید حمیدرضا پسندیده، افسانه آقایی، سید تقی اخوان نیاکی، (1398). 'کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروه های گوناگون'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(53)، صص.1-31. magiran.com/p2049211
, (2019). 'Reducing the cost of wastage and shortage of hospitals' blood products with regard to the compatibility of blood groups', Journal of Industrial Management Studies, 17(53), pp.1-31. magiran.com/p2049211
مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سید حمیدرضا پسندیده؛ افسانه آقایی؛ سید تقی اخوان نیاکی. "کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروه های گوناگون". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17 ،53 ، 1398، 1-31. magiran.com/p2049211
. "Reducing the cost of wastage and shortage of hospitals' blood products with regard to the compatibility of blood groups", Journal of Industrial Management Studies, 17, 53, 2019, 1-31. magiran.com/p2049211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال