ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرهام عظیمی، نسترن بخشی زاده، (1398). بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(54)، 69-109. magiran.com/p2049233
Parham Azimi , Nastaran Bakhshizadeh, (2019). Optimization of a supply chain network using the simulation technique and Harmony Search algorithm, Journal of Industrial Management Studies, 17(54), 69-109. magiran.com/p2049233
پرهام عظیمی، نسترن بخشی زاده، بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1398؛ 17(54): 69-109. magiran.com/p2049233
Parham Azimi , Nastaran Bakhshizadeh, Optimization of a supply chain network using the simulation technique and Harmony Search algorithm, Journal of Industrial Management Studies, 2019; 17(54): 69-109. magiran.com/p2049233
پرهام عظیمی، نسترن بخشی زاده، "بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 17، شماره 54 (1398): 69-109. magiran.com/p2049233
Parham Azimi , Nastaran Bakhshizadeh, "Optimization of a supply chain network using the simulation technique and Harmony Search algorithm", Journal of Industrial Management Studies 17, no.54 (2019): 69-109. magiran.com/p2049233
پرهام عظیمی، نسترن بخشی زاده، (1398). 'بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17(54)، صص.69-109. magiran.com/p2049233
Parham Azimi , Nastaran Bakhshizadeh, (2019). 'Optimization of a supply chain network using the simulation technique and Harmony Search algorithm', Journal of Industrial Management Studies, 17(54), pp.69-109. magiran.com/p2049233
پرهام عظیمی؛ نسترن بخشی زاده. "بهینه سازی کنترل موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی از طریق شبیه سازی و الگوریتم جستجوی هارمونی". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 17 ،54 ، 1398، 69-109. magiran.com/p2049233
Parham Azimi ; Nastaran Bakhshizadeh. "Optimization of a supply chain network using the simulation technique and Harmony Search algorithm", Journal of Industrial Management Studies, 17, 54, 2019, 69-109. magiran.com/p2049233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال