ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کریمیان صیقلانی، (1397). مبانی هستی شناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوت، فصلنامه کلام اسلامی، 27(108)، 33-51. magiran.com/p2049294
Ali karimian sighlani, (2019). The ontological foundations of Imam Khomeini in the ranking of the beings of the unseen world, , 27(108), 33-51. magiran.com/p2049294
علی کریمیان صیقلانی، مبانی هستی شناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوت. فصلنامه کلام اسلامی، 1397؛ 27(108): 33-51. magiran.com/p2049294
Ali karimian sighlani, The ontological foundations of Imam Khomeini in the ranking of the beings of the unseen world, , 2019; 27(108): 33-51. magiran.com/p2049294
علی کریمیان صیقلانی، "مبانی هستی شناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوت"، فصلنامه کلام اسلامی 27، شماره 108 (1397): 33-51. magiran.com/p2049294
Ali karimian sighlani, "The ontological foundations of Imam Khomeini in the ranking of the beings of the unseen world", 27, no.108 (2019): 33-51. magiran.com/p2049294
علی کریمیان صیقلانی، (1397). 'مبانی هستی شناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوت'، فصلنامه کلام اسلامی، 27(108)، صص.33-51. magiran.com/p2049294
Ali karimian sighlani, (2019). 'The ontological foundations of Imam Khomeini in the ranking of the beings of the unseen world', , 27(108), pp.33-51. magiran.com/p2049294
علی کریمیان صیقلانی. "مبانی هستی شناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوت". فصلنامه کلام اسلامی، 27 ،108 ، 1397، 33-51. magiran.com/p2049294
Ali karimian sighlani. "The ontological foundations of Imam Khomeini in the ranking of the beings of the unseen world", , 27, 108, 2019, 33-51. magiran.com/p2049294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال