ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا متولی، حمیدرضا مرادی، سامان جوادی، (1398). اثر بهره برداری بی رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 124، 2-20. magiran.com/p2049342
Alireza Motevalli, Hamid Reza Moradi, Saman Javadi, (2019). The Effects of Overexpoliation and Land Use Change on Groundwater Resources Salinization Using Vulnerability Concept in the Ghaemshahr-Juybar Aquifer, Whatershed Management Research, 124, 2-20. magiran.com/p2049342
علیرضا متولی، حمیدرضا مرادی، سامان جوادی، اثر بهره برداری بی رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار. فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 2-20. magiran.com/p2049342
Alireza Motevalli, Hamid Reza Moradi, Saman Javadi, The Effects of Overexpoliation and Land Use Change on Groundwater Resources Salinization Using Vulnerability Concept in the Ghaemshahr-Juybar Aquifer, Whatershed Management Research, 2019; 124: 2-20. magiran.com/p2049342
علیرضا متولی، حمیدرضا مرادی، سامان جوادی، "اثر بهره برداری بی رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار"، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 2-20. magiran.com/p2049342
Alireza Motevalli, Hamid Reza Moradi, Saman Javadi, "The Effects of Overexpoliation and Land Use Change on Groundwater Resources Salinization Using Vulnerability Concept in the Ghaemshahr-Juybar Aquifer", Whatershed Management Research no. 124 (2019): 2-20. magiran.com/p2049342
علیرضا متولی، حمیدرضا مرادی، سامان جوادی، (1398). 'اثر بهره برداری بی رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار'، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.2-20. magiran.com/p2049342
Alireza Motevalli, Hamid Reza Moradi, Saman Javadi, (2019). 'The Effects of Overexpoliation and Land Use Change on Groundwater Resources Salinization Using Vulnerability Concept in the Ghaemshahr-Juybar Aquifer', Whatershed Management Research, 124, pp.2-20. magiran.com/p2049342
علیرضا متولی؛ حمیدرضا مرادی؛ سامان جوادی. "اثر بهره برداری بی رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار". فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 2-20. magiran.com/p2049342
Alireza Motevalli; Hamid Reza Moradi; Saman Javadi. "The Effects of Overexpoliation and Land Use Change on Groundwater Resources Salinization Using Vulnerability Concept in the Ghaemshahr-Juybar Aquifer", Whatershed Management Research, 124, 2019, 2-20. magiran.com/p2049342
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال