ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا پریسای، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند، چوقی بایرام کمکی، خدایار عبدالهی، (1398). مقایسه روش های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره ی منحنی ماهانه، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 124، 78-94. magiran.com/p2049348
Zahra Parisay, Vahedberdi Sheikh, Abdolreza Bahreman, ChooghiBairam Komaki, Khodayar Abdollahi, (2019). Comparison of monthly surface runoff estimation different methods based on monthly curve number, Whatershed Management Research, 124, 78-94. magiran.com/p2049348
زهرا پریسای، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند، چوقی بایرام کمکی، خدایار عبدالهی، مقایسه روش های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره ی منحنی ماهانه. فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 78-94. magiran.com/p2049348
Zahra Parisay, Vahedberdi Sheikh, Abdolreza Bahreman, ChooghiBairam Komaki, Khodayar Abdollahi, Comparison of monthly surface runoff estimation different methods based on monthly curve number, Whatershed Management Research, 2019; 124: 78-94. magiran.com/p2049348
زهرا پریسای، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند، چوقی بایرام کمکی، خدایار عبدالهی، "مقایسه روش های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره ی منحنی ماهانه"، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 78-94. magiran.com/p2049348
Zahra Parisay, Vahedberdi Sheikh, Abdolreza Bahreman, ChooghiBairam Komaki, Khodayar Abdollahi, "Comparison of monthly surface runoff estimation different methods based on monthly curve number", Whatershed Management Research no. 124 (2019): 78-94. magiran.com/p2049348
زهرا پریسای، واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند، چوقی بایرام کمکی، خدایار عبدالهی، (1398). 'مقایسه روش های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره ی منحنی ماهانه'، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.78-94. magiran.com/p2049348
Zahra Parisay, Vahedberdi Sheikh, Abdolreza Bahreman, ChooghiBairam Komaki, Khodayar Abdollahi, (2019). 'Comparison of monthly surface runoff estimation different methods based on monthly curve number', Whatershed Management Research, 124, pp.78-94. magiran.com/p2049348
زهرا پریسای؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ چوقی بایرام کمکی؛ خدایار عبدالهی. "مقایسه روش های مختلف برآورد رواناب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره ی منحنی ماهانه". فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 78-94. magiran.com/p2049348
Zahra Parisay; Vahedberdi Sheikh; Abdolreza Bahreman; ChooghiBairam Komaki; Khodayar Abdollahi. "Comparison of monthly surface runoff estimation different methods based on monthly curve number", Whatershed Management Research, 124, 2019, 78-94. magiran.com/p2049348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال