ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس انصاری، انسیه محبی، فاطمه غلامی، (1398). تاثیر سیلیکا به عنوان لایه میانی بر روی جذب ساختار شامل WSe2 در حضور اثر پلاسمونیک، فصلنامه نانو مقیاس، 6(3)، 73-77. magiran.com/p2049410
N. Ansari , E. Mohebbi, F. Gholami, (2019). The impact of the silica as the spacer layer on the absorption of the structure composed of WSe2 in the presence of plasmonic effect, Nano scale, 6(3), 73-77. magiran.com/p2049410
نرگس انصاری، انسیه محبی، فاطمه غلامی، تاثیر سیلیکا به عنوان لایه میانی بر روی جذب ساختار شامل WSe2 در حضور اثر پلاسمونیک. فصلنامه نانو مقیاس، 1398؛ 6(3): 73-77. magiran.com/p2049410
N. Ansari , E. Mohebbi, F. Gholami, The impact of the silica as the spacer layer on the absorption of the structure composed of WSe2 in the presence of plasmonic effect, Nano scale, 2019; 6(3): 73-77. magiran.com/p2049410
نرگس انصاری، انسیه محبی، فاطمه غلامی، "تاثیر سیلیکا به عنوان لایه میانی بر روی جذب ساختار شامل WSe2 در حضور اثر پلاسمونیک"، فصلنامه نانو مقیاس 6، شماره 3 (1398): 73-77. magiran.com/p2049410
N. Ansari , E. Mohebbi, F. Gholami, "The impact of the silica as the spacer layer on the absorption of the structure composed of WSe2 in the presence of plasmonic effect", Nano scale 6, no.3 (2019): 73-77. magiran.com/p2049410
نرگس انصاری، انسیه محبی، فاطمه غلامی، (1398). 'تاثیر سیلیکا به عنوان لایه میانی بر روی جذب ساختار شامل WSe2 در حضور اثر پلاسمونیک'، فصلنامه نانو مقیاس، 6(3)، صص.73-77. magiran.com/p2049410
N. Ansari , E. Mohebbi, F. Gholami, (2019). 'The impact of the silica as the spacer layer on the absorption of the structure composed of WSe2 in the presence of plasmonic effect', Nano scale, 6(3), pp.73-77. magiran.com/p2049410
نرگس انصاری؛ انسیه محبی؛ فاطمه غلامی. "تاثیر سیلیکا به عنوان لایه میانی بر روی جذب ساختار شامل WSe2 در حضور اثر پلاسمونیک". فصلنامه نانو مقیاس، 6 ،3 ، 1398، 73-77. magiran.com/p2049410
N. Ansari ; E. Mohebbi; F. Gholami. "The impact of the silica as the spacer layer on the absorption of the structure composed of WSe2 in the presence of plasmonic effect", Nano scale, 6, 3, 2019, 73-77. magiran.com/p2049410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال