ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید بالایی کهنمویی، محبوبه بزرگی، مهناز خانوی، محمدرضا شمس اردکانی، تهمینه اکبرزاده، مینا سعیدی، منان حاجی محمودی، (1398). بررسی گیاه حنا در طب سنتی ایران و مطالعات جدید، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10(1)، 57-69. magiran.com/p2049453
Majid Balaei Kahnamoei, Mahbubeh Bozorgi, Mahnaz Khanavi, Mohammad Reza Shams Ardekani, Tahmineh Akbarzadeh, Mina Saeedi, Mannan Hajimahmoodi, (2019). Study of henna in Persian medicine and new studies, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10(1), 57-69. magiran.com/p2049453
مجید بالایی کهنمویی، محبوبه بزرگی، مهناز خانوی، محمدرضا شمس اردکانی، تهمینه اکبرزاده، مینا سعیدی، منان حاجی محمودی، بررسی گیاه حنا در طب سنتی ایران و مطالعات جدید. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1398؛ 10(1): 57-69. magiran.com/p2049453
Majid Balaei Kahnamoei, Mahbubeh Bozorgi, Mahnaz Khanavi, Mohammad Reza Shams Ardekani, Tahmineh Akbarzadeh, Mina Saeedi, Mannan Hajimahmoodi, Study of henna in Persian medicine and new studies, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2019; 10(1): 57-69. magiran.com/p2049453
مجید بالایی کهنمویی، محبوبه بزرگی، مهناز خانوی، محمدرضا شمس اردکانی، تهمینه اکبرزاده، مینا سعیدی، منان حاجی محمودی، "بررسی گیاه حنا در طب سنتی ایران و مطالعات جدید"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 10، شماره 1 (1398): 57-69. magiran.com/p2049453
Majid Balaei Kahnamoei, Mahbubeh Bozorgi, Mahnaz Khanavi, Mohammad Reza Shams Ardekani, Tahmineh Akbarzadeh, Mina Saeedi, Mannan Hajimahmoodi, "Study of henna in Persian medicine and new studies", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 10, no.1 (2019): 57-69. magiran.com/p2049453
مجید بالایی کهنمویی، محبوبه بزرگی، مهناز خانوی، محمدرضا شمس اردکانی، تهمینه اکبرزاده، مینا سعیدی، منان حاجی محمودی، (1398). 'بررسی گیاه حنا در طب سنتی ایران و مطالعات جدید'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10(1)، صص.57-69. magiran.com/p2049453
Majid Balaei Kahnamoei, Mahbubeh Bozorgi, Mahnaz Khanavi, Mohammad Reza Shams Ardekani, Tahmineh Akbarzadeh, Mina Saeedi, Mannan Hajimahmoodi, (2019). 'Study of henna in Persian medicine and new studies', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10(1), pp.57-69. magiran.com/p2049453
مجید بالایی کهنمویی؛ محبوبه بزرگی؛ مهناز خانوی؛ محمدرضا شمس اردکانی؛ تهمینه اکبرزاده؛ مینا سعیدی؛ منان حاجی محمودی. "بررسی گیاه حنا در طب سنتی ایران و مطالعات جدید". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10 ،1 ، 1398، 57-69. magiran.com/p2049453
Majid Balaei Kahnamoei; Mahbubeh Bozorgi; Mahnaz Khanavi; Mohammad Reza Shams Ardekani; Tahmineh Akbarzadeh; Mina Saeedi; Mannan Hajimahmoodi. "Study of henna in Persian medicine and new studies", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10, 1, 2019, 57-69. magiran.com/p2049453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال