ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Atul Kumar Bishnoi, Rohit Adyanthaya, Shakti Singh, Abbas S Kapasi, Kanu Jain, (2019). Effect of Er:YAG laser cavity preparation on the bond strength of 2‑hydroxyethyl methacrylate‑free and 2‑hydroxyethyl methacrylate‑rich self‑etch adhesive systems: An in vitro study, Dental Research Journal, 16(6), 389-397. magiran.com/p2049529
Atul Kumar Bishnoi, Rohit Adyanthaya, Shakti Singh, Abbas S Kapasi, Kanu Jain, Effect of Er:YAG laser cavity preparation on the bond strength of 2‑hydroxyethyl methacrylate‑free and 2‑hydroxyethyl methacrylate‑rich self‑etch adhesive systems: An in vitro study, Dental Research Journal, 2019; 16(6): 389-397. magiran.com/p2049529
Atul Kumar Bishnoi, Rohit Adyanthaya, Shakti Singh, Abbas S Kapasi, Kanu Jain, "Effect of Er:YAG laser cavity preparation on the bond strength of 2‑hydroxyethyl methacrylate‑free and 2‑hydroxyethyl methacrylate‑rich self‑etch adhesive systems: An in vitro study", Dental Research Journal 16, no.6 (2019): 389-397. magiran.com/p2049529
Atul Kumar Bishnoi, Rohit Adyanthaya, Shakti Singh, Abbas S Kapasi, Kanu Jain, (2019). 'Effect of Er:YAG laser cavity preparation on the bond strength of 2‑hydroxyethyl methacrylate‑free and 2‑hydroxyethyl methacrylate‑rich self‑etch adhesive systems: An in vitro study', Dental Research Journal, 16(6), pp.389-397. magiran.com/p2049529
Atul Kumar Bishnoi; Rohit Adyanthaya; Shakti Singh; Abbas S Kapasi; Kanu Jain. "Effect of Er:YAG laser cavity preparation on the bond strength of 2‑hydroxyethyl methacrylate‑free and 2‑hydroxyethyl methacrylate‑rich self‑etch adhesive systems: An in vitro study", Dental Research Journal, 16, 6, 2019, 389-397. magiran.com/p2049529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال