ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیز خالقی بایگی، مصطفی رجایی پور، حسین احمری، (1398). نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص، مجله آموزه های قرآنی، 30، 155-180. magiran.com/p2049549
Aziz Khaleghi Baigi, Mostafa Rajaeipour , Hossein Ahmari, (2019). The Rejection of Domination and Submissiveness in the Qur'an the Verses of 279 Surah al-Bagharah, 141 al-Nisa, 83 al-Ghasas, , 30, 155-180. magiran.com/p2049549
عزیز خالقی بایگی، مصطفی رجایی پور، حسین احمری، نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص. مجله آموزه های قرآنی، 1398؛ 30: 155-180. magiran.com/p2049549
Aziz Khaleghi Baigi, Mostafa Rajaeipour , Hossein Ahmari, The Rejection of Domination and Submissiveness in the Qur'an the Verses of 279 Surah al-Bagharah, 141 al-Nisa, 83 al-Ghasas, , 2019; 30: 155-180. magiran.com/p2049549
عزیز خالقی بایگی، مصطفی رجایی پور، حسین احمری، "نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص"، مجله آموزه های قرآنی ،30 (1398): 155-180. magiran.com/p2049549
Aziz Khaleghi Baigi, Mostafa Rajaeipour , Hossein Ahmari, "The Rejection of Domination and Submissiveness in the Qur'an the Verses of 279 Surah al-Bagharah, 141 al-Nisa, 83 al-Ghasas", no. 30 (2019): 155-180. magiran.com/p2049549
عزیز خالقی بایگی، مصطفی رجایی پور، حسین احمری، (1398). 'نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص'، مجله آموزه های قرآنی، 30، صص.155-180. magiran.com/p2049549
Aziz Khaleghi Baigi, Mostafa Rajaeipour , Hossein Ahmari, (2019). 'The Rejection of Domination and Submissiveness in the Qur'an the Verses of 279 Surah al-Bagharah, 141 al-Nisa, 83 al-Ghasas', , 30, pp.155-180. magiran.com/p2049549
عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجایی پور؛ حسین احمری. "نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص". مجله آموزه های قرآنی، 30 ، 1398، 155-180. magiran.com/p2049549
Aziz Khaleghi Baigi; Mostafa Rajaeipour ; Hossein Ahmari. "The Rejection of Domination and Submissiveness in the Qur'an the Verses of 279 Surah al-Bagharah, 141 al-Nisa, 83 al-Ghasas", , 30, 2019, 155-180. magiran.com/p2049549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال