ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داوود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروز فر، (1398). نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعه احرف»، مجله آموزه های قرآنی، 30، 285-312. magiran.com/p2049554
Davoud Kholousi, Morteza Irvani Najafi , Soheila Pirouzfar, (2019). A New and Analytical Look at the Traditions of “Seven Letters”, , 30, 285-312. magiran.com/p2049554
داوود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروز فر، نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعه احرف». مجله آموزه های قرآنی، 1398؛ 30: 285-312. magiran.com/p2049554
Davoud Kholousi, Morteza Irvani Najafi , Soheila Pirouzfar, A New and Analytical Look at the Traditions of “Seven Letters”, , 2019; 30: 285-312. magiran.com/p2049554
داوود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروز فر، "نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعه احرف»"، مجله آموزه های قرآنی ،30 (1398): 285-312. magiran.com/p2049554
Davoud Kholousi, Morteza Irvani Najafi , Soheila Pirouzfar, "A New and Analytical Look at the Traditions of “Seven Letters”", no. 30 (2019): 285-312. magiran.com/p2049554
داوود خلوصی، مرتضی ایروانی نجفی، سهیلا پیروز فر، (1398). 'نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعه احرف»'، مجله آموزه های قرآنی، 30، صص.285-312. magiran.com/p2049554
Davoud Kholousi, Morteza Irvani Najafi , Soheila Pirouzfar, (2019). 'A New and Analytical Look at the Traditions of “Seven Letters”', , 30, pp.285-312. magiran.com/p2049554
داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر. "نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعه احرف»". مجله آموزه های قرآنی، 30 ، 1398، 285-312. magiran.com/p2049554
Davoud Kholousi; Morteza Irvani Najafi ; Soheila Pirouzfar. "A New and Analytical Look at the Traditions of “Seven Letters”", , 30, 2019, 285-312. magiran.com/p2049554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال