ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان کاسب، محمد معظمی گودرزی، علیرضا عباسی، (1398). تاثیر اندازه ذرات بر فشرده پذیری و تفجوشی پودرهای تیتانیم، Iranian Journal of Materials Forming، 6(2)، 42-51. magiran.com/p2049704
Iman Kaseb, Mohammad Moazami Goudarzi , Alireza Abbasi, (2019). Effect of particle size on compressibility and sintering of titanium powders, Iranian Journal of Materials Forming, 6(2), 42-51. magiran.com/p2049704
ایمان کاسب، محمد معظمی گودرزی، علیرضا عباسی، تاثیر اندازه ذرات بر فشرده پذیری و تفجوشی پودرهای تیتانیم. Iranian Journal of Materials Forming، 1398؛ 6(2): 42-51. magiran.com/p2049704
Iman Kaseb, Mohammad Moazami Goudarzi , Alireza Abbasi, Effect of particle size on compressibility and sintering of titanium powders, Iranian Journal of Materials Forming, 2019; 6(2): 42-51. magiran.com/p2049704
ایمان کاسب، محمد معظمی گودرزی، علیرضا عباسی، "تاثیر اندازه ذرات بر فشرده پذیری و تفجوشی پودرهای تیتانیم"، Iranian Journal of Materials Forming 6، شماره 2 (1398): 42-51. magiran.com/p2049704
Iman Kaseb, Mohammad Moazami Goudarzi , Alireza Abbasi, "Effect of particle size on compressibility and sintering of titanium powders", Iranian Journal of Materials Forming 6, no.2 (2019): 42-51. magiran.com/p2049704
ایمان کاسب، محمد معظمی گودرزی، علیرضا عباسی، (1398). 'تاثیر اندازه ذرات بر فشرده پذیری و تفجوشی پودرهای تیتانیم'، Iranian Journal of Materials Forming، 6(2)، صص.42-51. magiran.com/p2049704
Iman Kaseb, Mohammad Moazami Goudarzi , Alireza Abbasi, (2019). 'Effect of particle size on compressibility and sintering of titanium powders', Iranian Journal of Materials Forming, 6(2), pp.42-51. magiran.com/p2049704
ایمان کاسب؛ محمد معظمی گودرزی؛ علیرضا عباسی. "تاثیر اندازه ذرات بر فشرده پذیری و تفجوشی پودرهای تیتانیم". Iranian Journal of Materials Forming، 6 ،2 ، 1398، 42-51. magiran.com/p2049704
Iman Kaseb; Mohammad Moazami Goudarzi ; Alireza Abbasi. "Effect of particle size on compressibility and sintering of titanium powders", Iranian Journal of Materials Forming, 6, 2, 2019, 42-51. magiran.com/p2049704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال