ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر ارسلان کرمی متین، حسن اکبری، مهدی شفیعی فر، (1398). مقایسه اثر پارامترهای محیطی و سازه‏ ای موثر بر تغییر شکل و پایداری هیدرولیکی بدنه موج‏ شکن ‏های سکویی شکل‏ پذیر، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5(3)، 226-238. magiran.com/p2049780
Amir Arsalan Karami Matin, Hassan Akbari , Mehdi Shafieefar, (2019). Effect Comparison of Environmental and Structural Parameters Affecting on Deformation and Hydraulic Stability of Reshaping Berm Breakwaters, Journal of Environment and Water Engineering, 5(3), 226-238. magiran.com/p2049780
امیر ارسلان کرمی متین، حسن اکبری، مهدی شفیعی فر، مقایسه اثر پارامترهای محیطی و سازه‏ ای موثر بر تغییر شکل و پایداری هیدرولیکی بدنه موج‏ شکن ‏های سکویی شکل‏ پذیر. مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1398؛ 5(3): 226-238. magiran.com/p2049780
Amir Arsalan Karami Matin, Hassan Akbari , Mehdi Shafieefar, Effect Comparison of Environmental and Structural Parameters Affecting on Deformation and Hydraulic Stability of Reshaping Berm Breakwaters, Journal of Environment and Water Engineering, 2019; 5(3): 226-238. magiran.com/p2049780
امیر ارسلان کرمی متین، حسن اکبری، مهدی شفیعی فر، "مقایسه اثر پارامترهای محیطی و سازه‏ ای موثر بر تغییر شکل و پایداری هیدرولیکی بدنه موج‏ شکن ‏های سکویی شکل‏ پذیر"، مجله محیط زیست و مهندسی آب 5، شماره 3 (1398): 226-238. magiran.com/p2049780
Amir Arsalan Karami Matin, Hassan Akbari , Mehdi Shafieefar, "Effect Comparison of Environmental and Structural Parameters Affecting on Deformation and Hydraulic Stability of Reshaping Berm Breakwaters", Journal of Environment and Water Engineering 5, no.3 (2019): 226-238. magiran.com/p2049780
امیر ارسلان کرمی متین، حسن اکبری، مهدی شفیعی فر، (1398). 'مقایسه اثر پارامترهای محیطی و سازه‏ ای موثر بر تغییر شکل و پایداری هیدرولیکی بدنه موج‏ شکن ‏های سکویی شکل‏ پذیر'، مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5(3)، صص.226-238. magiran.com/p2049780
Amir Arsalan Karami Matin, Hassan Akbari , Mehdi Shafieefar, (2019). 'Effect Comparison of Environmental and Structural Parameters Affecting on Deformation and Hydraulic Stability of Reshaping Berm Breakwaters', Journal of Environment and Water Engineering, 5(3), pp.226-238. magiran.com/p2049780
امیر ارسلان کرمی متین؛ حسن اکبری؛ مهدی شفیعی فر. "مقایسه اثر پارامترهای محیطی و سازه‏ ای موثر بر تغییر شکل و پایداری هیدرولیکی بدنه موج‏ شکن ‏های سکویی شکل‏ پذیر". مجله محیط زیست و مهندسی آب، 5 ،3 ، 1398، 226-238. magiran.com/p2049780
Amir Arsalan Karami Matin; Hassan Akbari ; Mehdi Shafieefar. "Effect Comparison of Environmental and Structural Parameters Affecting on Deformation and Hydraulic Stability of Reshaping Berm Breakwaters", Journal of Environment and Water Engineering, 5, 3, 2019, 226-238. magiran.com/p2049780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال