ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبرز یوسفوند، سعید شعبانلو، محمد علی ایزدبخش، (1398). پیش بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند، مجله آب و فاضلاب، 30(123)، 121-126. magiran.com/p2049869
Fariborz Yosefvand , Saeid Shabanlo, Mohammad Ali Izadbakhsh, (2019). Prediction of Froude Number of Three Phases Flow in Sewer Systems Using Extreme Learning Machines, Journal of Water & Wastewater, 30(123), 121-126. magiran.com/p2049869
فریبرز یوسفوند، سعید شعبانلو، محمد علی ایزدبخش، پیش بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند. مجله آب و فاضلاب، 1398؛ 30(123): 121-126. magiran.com/p2049869
Fariborz Yosefvand , Saeid Shabanlo, Mohammad Ali Izadbakhsh, Prediction of Froude Number of Three Phases Flow in Sewer Systems Using Extreme Learning Machines, Journal of Water & Wastewater, 2019; 30(123): 121-126. magiran.com/p2049869
فریبرز یوسفوند، سعید شعبانلو، محمد علی ایزدبخش، "پیش بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند"، مجله آب و فاضلاب 30، شماره 123 (1398): 121-126. magiran.com/p2049869
Fariborz Yosefvand , Saeid Shabanlo, Mohammad Ali Izadbakhsh, "Prediction of Froude Number of Three Phases Flow in Sewer Systems Using Extreme Learning Machines", Journal of Water & Wastewater 30, no.123 (2019): 121-126. magiran.com/p2049869
فریبرز یوسفوند، سعید شعبانلو، محمد علی ایزدبخش، (1398). 'پیش بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند'، مجله آب و فاضلاب، 30(123)، صص.121-126. magiran.com/p2049869
Fariborz Yosefvand , Saeid Shabanlo, Mohammad Ali Izadbakhsh, (2019). 'Prediction of Froude Number of Three Phases Flow in Sewer Systems Using Extreme Learning Machines', Journal of Water & Wastewater, 30(123), pp.121-126. magiran.com/p2049869
فریبرز یوسفوند؛ سعید شعبانلو؛ محمد علی ایزدبخش. "پیش بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند". مجله آب و فاضلاب، 30 ،123 ، 1398، 121-126. magiran.com/p2049869
Fariborz Yosefvand ; Saeid Shabanlo; Mohammad Ali Izadbakhsh. "Prediction of Froude Number of Three Phases Flow in Sewer Systems Using Extreme Learning Machines", Journal of Water & Wastewater, 30, 123, 2019, 121-126. magiran.com/p2049869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال