ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله محمدی، حسن قوجق، حسن زینالی خانقاه، هوشنگ علیزاده، (1398). بررسی کارایی دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال ژنوتیپ های گندم برای تحمل گرما، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(2)، 195-207. magiran.com/p2049920
Hasan Ghojogh, Valiollah Mohammadi, Hasan Zeinali, Houshang Alizadeh, (2019). The efficiency of canopy temperature and relative water content in screening of wheat genotypes for heat tolerance, Iranian Journal of Field Crop Science, 50(2), 195-207. magiran.com/p2049920
ولی الله محمدی، حسن قوجق، حسن زینالی خانقاه، هوشنگ علیزاده، بررسی کارایی دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال ژنوتیپ های گندم برای تحمل گرما. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 50(2): 195-207. magiran.com/p2049920
Hasan Ghojogh, Valiollah Mohammadi, Hasan Zeinali, Houshang Alizadeh, The efficiency of canopy temperature and relative water content in screening of wheat genotypes for heat tolerance, Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 50(2): 195-207. magiran.com/p2049920
ولی الله محمدی، حسن قوجق، حسن زینالی خانقاه، هوشنگ علیزاده، "بررسی کارایی دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال ژنوتیپ های گندم برای تحمل گرما"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 50، شماره 2 (1398): 195-207. magiran.com/p2049920
Hasan Ghojogh, Valiollah Mohammadi, Hasan Zeinali, Houshang Alizadeh, "The efficiency of canopy temperature and relative water content in screening of wheat genotypes for heat tolerance", Iranian Journal of Field Crop Science 50, no.2 (2019): 195-207. magiran.com/p2049920
ولی الله محمدی، حسن قوجق، حسن زینالی خانقاه، هوشنگ علیزاده، (1398). 'بررسی کارایی دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال ژنوتیپ های گندم برای تحمل گرما'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(2)، صص.195-207. magiran.com/p2049920
Hasan Ghojogh, Valiollah Mohammadi, Hasan Zeinali, Houshang Alizadeh, (2019). 'The efficiency of canopy temperature and relative water content in screening of wheat genotypes for heat tolerance', Iranian Journal of Field Crop Science, 50(2), pp.195-207. magiran.com/p2049920
ولی الله محمدی؛ حسن قوجق؛ حسن زینالی خانقاه؛ هوشنگ علیزاده. "بررسی کارایی دمای تاج پوشش و محتوای نسبی آب در غربال ژنوتیپ های گندم برای تحمل گرما". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50 ،2 ، 1398، 195-207. magiran.com/p2049920
Hasan Ghojogh; Valiollah Mohammadi; Hasan Zeinali; Houshang Alizadeh. "The efficiency of canopy temperature and relative water content in screening of wheat genotypes for heat tolerance", Iranian Journal of Field Crop Science, 50, 2, 2019, 195-207. magiran.com/p2049920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال