ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صادق باقری، فرامرز آشنای ، اسماعیل قاسمی، (1398). تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا، مجله مهندسی مکانیک، 49(4)، 19-25. magiran.com/p2049959
Ismail Ghasemi, Faramarz Ashenai , (2019). Analysis of tensile properties of hybrid nanocomposite based on epoxy/ glass fibers/ nano-silica, Journal of Mechanical Engineering, 49(4), 19-25. magiran.com/p2049959
محمد صادق باقری، فرامرز آشنای ، اسماعیل قاسمی، تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا. مجله مهندسی مکانیک، 1398؛ 49(4): 19-25. magiran.com/p2049959
Ismail Ghasemi, Faramarz Ashenai , Analysis of tensile properties of hybrid nanocomposite based on epoxy/ glass fibers/ nano-silica, Journal of Mechanical Engineering, 2019; 49(4): 19-25. magiran.com/p2049959
محمد صادق باقری، فرامرز آشنای ، اسماعیل قاسمی، "تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا"، مجله مهندسی مکانیک 49، شماره 4 (1398): 19-25. magiran.com/p2049959
Ismail Ghasemi, Faramarz Ashenai , "Analysis of tensile properties of hybrid nanocomposite based on epoxy/ glass fibers/ nano-silica", Journal of Mechanical Engineering 49, no.4 (2019): 19-25. magiran.com/p2049959
محمد صادق باقری، فرامرز آشنای ، اسماعیل قاسمی، (1398). 'تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا'، مجله مهندسی مکانیک، 49(4)، صص.19-25. magiran.com/p2049959
Ismail Ghasemi, Faramarz Ashenai , (2019). 'Analysis of tensile properties of hybrid nanocomposite based on epoxy/ glass fibers/ nano-silica', Journal of Mechanical Engineering, 49(4), pp.19-25. magiran.com/p2049959
محمد صادق باقری؛ فرامرز آشنای ؛ اسماعیل قاسمی. "تحلیل خواص کششی نانو کامپوزیت هیبریدی پایه رزین اپوکسی/ الیاف شیشه/ نانو ذرات سیلیکا". مجله مهندسی مکانیک، 49 ،4 ، 1398، 19-25. magiran.com/p2049959
Ismail Ghasemi; Faramarz Ashenai . "Analysis of tensile properties of hybrid nanocomposite based on epoxy/ glass fibers/ nano-silica", Journal of Mechanical Engineering, 49, 4, 2019, 19-25. magiran.com/p2049959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال