ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب رضوی مجد، مهران قهرمانی، (1398). اثر تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص های آکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین، نشریه ارمغان دانش، 24(4)، 597-611. magiran.com/p2050001
Zeinab Razavi Majd, Mehran Ghahramani, (2019). The Effect of Regular Aerobic Training and Garlic Extract on the Oxidative and Inflammatory Indices of the Heart Tissue of Doxorubicin- induced Elderly Rats, Armaghane-danesh, 24(4), 597-611. magiran.com/p2050001
زینب رضوی مجد، مهران قهرمانی، اثر تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص های آکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(4): 597-611. magiran.com/p2050001
Zeinab Razavi Majd, Mehran Ghahramani, The Effect of Regular Aerobic Training and Garlic Extract on the Oxidative and Inflammatory Indices of the Heart Tissue of Doxorubicin- induced Elderly Rats, Armaghane-danesh, 2019; 24(4): 597-611. magiran.com/p2050001
زینب رضوی مجد، مهران قهرمانی، "اثر تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص های آکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 4 (1398): 597-611. magiran.com/p2050001
Zeinab Razavi Majd, Mehran Ghahramani, "The Effect of Regular Aerobic Training and Garlic Extract on the Oxidative and Inflammatory Indices of the Heart Tissue of Doxorubicin- induced Elderly Rats", Armaghane-danesh 24, no.4 (2019): 597-611. magiran.com/p2050001
زینب رضوی مجد، مهران قهرمانی، (1398). 'اثر تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص های آکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین'، نشریه ارمغان دانش، 24(4)، صص.597-611. magiran.com/p2050001
Zeinab Razavi Majd, Mehran Ghahramani, (2019). 'The Effect of Regular Aerobic Training and Garlic Extract on the Oxidative and Inflammatory Indices of the Heart Tissue of Doxorubicin- induced Elderly Rats', Armaghane-danesh, 24(4), pp.597-611. magiran.com/p2050001
زینب رضوی مجد؛ مهران قهرمانی. "اثر تمرین هوازی منظم و عصاره سیر بر شاخص های آکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین". نشریه ارمغان دانش، 24 ،4 ، 1398، 597-611. magiran.com/p2050001
Zeinab Razavi Majd; Mehran Ghahramani. "The Effect of Regular Aerobic Training and Garlic Extract on the Oxidative and Inflammatory Indices of the Heart Tissue of Doxorubicin- induced Elderly Rats", Armaghane-danesh, 24, 4, 2019, 597-611. magiran.com/p2050001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال