ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عمران داوری نژاد، آرزو کرمی، علیرضا احمدی، وحید فرنیا، فرناز رادمهر، (1398). بررسی شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 95-1394، نشریه ارمغان دانش، 24(4)، 666-678. magiran.com/p2050006
Omran Davarinezhad, Arezoo Karami, Alireza Ahmadi, Farnaz Radmehr, (2019). The study of the prevalence of psychiatric disorders among patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16, Armaghane-danesh, 24(4), 666-678. magiran.com/p2050006
عمران داوری نژاد، آرزو کرمی، علیرضا احمدی، وحید فرنیا، فرناز رادمهر، بررسی شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 95-1394. نشریه ارمغان دانش، 1398؛ 24(4): 666-678. magiran.com/p2050006
Omran Davarinezhad, Arezoo Karami, Alireza Ahmadi, Farnaz Radmehr, The study of the prevalence of psychiatric disorders among patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16, Armaghane-danesh, 2019; 24(4): 666-678. magiran.com/p2050006
عمران داوری نژاد، آرزو کرمی، علیرضا احمدی، وحید فرنیا، فرناز رادمهر، "بررسی شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 95-1394"، نشریه ارمغان دانش 24، شماره 4 (1398): 666-678. magiran.com/p2050006
Omran Davarinezhad, Arezoo Karami, Alireza Ahmadi, Farnaz Radmehr, "The study of the prevalence of psychiatric disorders among patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16", Armaghane-danesh 24, no.4 (2019): 666-678. magiran.com/p2050006
عمران داوری نژاد، آرزو کرمی، علیرضا احمدی، وحید فرنیا، فرناز رادمهر، (1398). 'بررسی شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 95-1394'، نشریه ارمغان دانش، 24(4)، صص.666-678. magiran.com/p2050006
Omran Davarinezhad, Arezoo Karami, Alireza Ahmadi, Farnaz Radmehr, (2019). 'The study of the prevalence of psychiatric disorders among patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16', Armaghane-danesh, 24(4), pp.666-678. magiran.com/p2050006
عمران داوری نژاد؛ آرزو کرمی؛ علیرضا احمدی؛ وحید فرنیا؛ فرناز رادمهر. "بررسی شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 95-1394". نشریه ارمغان دانش، 24 ،4 ، 1398، 666-678. magiran.com/p2050006
Omran Davarinezhad; Arezoo Karami; Alireza Ahmadi; Farnaz Radmehr. "The study of the prevalence of psychiatric disorders among patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16", Armaghane-danesh, 24, 4, 2019, 666-678. magiran.com/p2050006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال