ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا صادقی پور، علی باقر نظریان، عبدالصالح زر، (1398). ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر.، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(3)، 189-199. magiran.com/p2050016
Hamid Reza Sadeghipour, Ali Bagher Nazarian , Abdolsaleh Zar, (2019). The Evaluation of ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr province., Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(3), 189-199. magiran.com/p2050016
حمیدرضا صادقی پور، علی باقر نظریان، عبدالصالح زر، ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر.. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 1398؛ 2(3): 189-199. magiran.com/p2050016
Hamid Reza Sadeghipour, Ali Bagher Nazarian , Abdolsaleh Zar, The Evaluation of ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr province., Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2019; 2(3): 189-199. magiran.com/p2050016
حمیدرضا صادقی پور، علی باقر نظریان، عبدالصالح زر، "ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر."، مجله علوم حرکتی و رفتاری 2، شماره 3 (1398): 189-199. magiran.com/p2050016
Hamid Reza Sadeghipour, Ali Bagher Nazarian , Abdolsaleh Zar, "The Evaluation of ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr province.", Journal of Motion and Behavioral Sciences 2, no.3 (2019): 189-199. magiran.com/p2050016
حمیدرضا صادقی پور، علی باقر نظریان، عبدالصالح زر، (1398). 'ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر.'، مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(3)، صص.189-199. magiran.com/p2050016
Hamid Reza Sadeghipour, Ali Bagher Nazarian , Abdolsaleh Zar, (2019). 'The Evaluation of ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr province.', Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2(3), pp.189-199. magiran.com/p2050016
حمیدرضا صادقی پور؛ علی باقر نظریان؛ عبدالصالح زر. "ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر.". مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2 ،3 ، 1398، 189-199. magiran.com/p2050016
Hamid Reza Sadeghipour; Ali Bagher Nazarian ; Abdolsaleh Zar. "The Evaluation of ergonomic risk factors and its relation with musculoskeletal disorders in electric power distribution company of Bushehr province.", Journal of Motion and Behavioral Sciences, 2, 3, 2019, 189-199. magiran.com/p2050016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال