ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر شهلایی، عباس منتظری، حسین میرزایی ، کمیل مه جوری، (1398). معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، 17(65)، 1-48. magiran.com/p2050035
Naser Shahlayi, Abbas Montazeri, Komeil Mahjouri, Hossein Mirzaei , (2019). Introduction of a Model for Measuring Cost Effectiveness of Economic Firms Operating in the Armed Forces, Quarterly Defens Strategy, 17(65), 1-48. magiran.com/p2050035
ناصر شهلایی، عباس منتظری، حسین میرزایی ، کمیل مه جوری، معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح. فصلنامه راهبرد دفاعی، 1398؛ 17(65): 1-48. magiran.com/p2050035
Naser Shahlayi, Abbas Montazeri, Komeil Mahjouri, Hossein Mirzaei , Introduction of a Model for Measuring Cost Effectiveness of Economic Firms Operating in the Armed Forces, Quarterly Defens Strategy, 2019; 17(65): 1-48. magiran.com/p2050035
ناصر شهلایی، عباس منتظری، حسین میرزایی ، کمیل مه جوری، "معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح"، فصلنامه راهبرد دفاعی 17، شماره 65 (1398): 1-48. magiran.com/p2050035
Naser Shahlayi, Abbas Montazeri, Komeil Mahjouri, Hossein Mirzaei , "Introduction of a Model for Measuring Cost Effectiveness of Economic Firms Operating in the Armed Forces", Quarterly Defens Strategy 17, no.65 (2019): 1-48. magiran.com/p2050035
ناصر شهلایی، عباس منتظری، حسین میرزایی ، کمیل مه جوری، (1398). 'معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح'، فصلنامه راهبرد دفاعی، 17(65)، صص.1-48. magiran.com/p2050035
Naser Shahlayi, Abbas Montazeri, Komeil Mahjouri, Hossein Mirzaei , (2019). 'Introduction of a Model for Measuring Cost Effectiveness of Economic Firms Operating in the Armed Forces', Quarterly Defens Strategy, 17(65), pp.1-48. magiran.com/p2050035
ناصر شهلایی؛ عباس منتظری؛ حسین میرزایی ؛ کمیل مه جوری. "معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی در نیروهای مسلح". فصلنامه راهبرد دفاعی، 17 ،65 ، 1398، 1-48. magiran.com/p2050035
Naser Shahlayi; Abbas Montazeri; Komeil Mahjouri; Hossein Mirzaei . "Introduction of a Model for Measuring Cost Effectiveness of Economic Firms Operating in the Armed Forces", Quarterly Defens Strategy, 17, 65, 2019, 1-48. magiran.com/p2050035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال