ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جعفری، فرزاد متولی ، معصومه اسلامی فر، محمود فاضلی، علی جعفری، (1398). تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5(2)، 154-161. magiran.com/p2050058
Fatemeh Jafari, Masoumeh Eslamifar, Ali Jafari, Mahmoud Fazeli, (2019). Determination of bacterial contamination of flies (Musca Domestica) in different environments at Joybar city, Journal of Research in Environmental Health, 5(2), 154-161. magiran.com/p2050058
فاطمه جعفری، فرزاد متولی ، معصومه اسلامی فر، محمود فاضلی، علی جعفری، تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 1398؛ 5(2): 154-161. magiran.com/p2050058
Fatemeh Jafari, Masoumeh Eslamifar, Ali Jafari, Mahmoud Fazeli, Determination of bacterial contamination of flies (Musca Domestica) in different environments at Joybar city, Journal of Research in Environmental Health, 2019; 5(2): 154-161. magiran.com/p2050058
فاطمه جعفری، فرزاد متولی ، معصومه اسلامی فر، محمود فاضلی، علی جعفری، "تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار"، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 5، شماره 2 (1398): 154-161. magiran.com/p2050058
Fatemeh Jafari, Masoumeh Eslamifar, Ali Jafari, Mahmoud Fazeli, "Determination of bacterial contamination of flies (Musca Domestica) in different environments at Joybar city", Journal of Research in Environmental Health 5, no.2 (2019): 154-161. magiran.com/p2050058
فاطمه جعفری، فرزاد متولی ، معصومه اسلامی فر، محمود فاضلی، علی جعفری، (1398). 'تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار'، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5(2)، صص.154-161. magiran.com/p2050058
Fatemeh Jafari, Masoumeh Eslamifar, Ali Jafari, Mahmoud Fazeli, (2019). 'Determination of bacterial contamination of flies (Musca Domestica) in different environments at Joybar city', Journal of Research in Environmental Health, 5(2), pp.154-161. magiran.com/p2050058
فاطمه جعفری؛ فرزاد متولی ؛ معصومه اسلامی فر؛ محمود فاضلی؛ علی جعفری. "تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار". فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5 ،2 ، 1398، 154-161. magiran.com/p2050058
Fatemeh Jafari; Masoumeh Eslamifar; Ali Jafari; Mahmoud Fazeli. "Determination of bacterial contamination of flies (Musca Domestica) in different environments at Joybar city", Journal of Research in Environmental Health, 5, 2, 2019, 154-161. magiran.com/p2050058
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال