ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین علی دادی، محمد شمس الدین دیانی، علی تقی پور، محسن یزدانی، علی چوپانی، علی اصغر نوایی، (1398). بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5(2)، 162-169. magiran.com/p2050059
Hosein Alidadi , Ali Taghipour, Mohsen Yazdani, Ali Choupani, Ali Asghar Navaei, Mohammad Shamsoddin Dayani, (2019). Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremonies, Journal of Research in Environmental Health, 5(2), 162-169. magiran.com/p2050059
حسین علی دادی، محمد شمس الدین دیانی، علی تقی پور، محسن یزدانی، علی چوپانی، علی اصغر نوایی، بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 1398؛ 5(2): 162-169. magiran.com/p2050059
Hosein Alidadi , Ali Taghipour, Mohsen Yazdani, Ali Choupani, Ali Asghar Navaei, Mohammad Shamsoddin Dayani, Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremonies, Journal of Research in Environmental Health, 2019; 5(2): 162-169. magiran.com/p2050059
حسین علی دادی، محمد شمس الدین دیانی، علی تقی پور، محسن یزدانی، علی چوپانی، علی اصغر نوایی، "بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 5، شماره 2 (1398): 162-169. magiran.com/p2050059
Hosein Alidadi , Ali Taghipour, Mohsen Yazdani, Ali Choupani, Ali Asghar Navaei, Mohammad Shamsoddin Dayani, "Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremonies", Journal of Research in Environmental Health 5, no.2 (2019): 162-169. magiran.com/p2050059
حسین علی دادی، محمد شمس الدین دیانی، علی تقی پور، محسن یزدانی، علی چوپانی، علی اصغر نوایی، (1398). 'بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد'، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5(2)، صص.162-169. magiran.com/p2050059
Hosein Alidadi , Ali Taghipour, Mohsen Yazdani, Ali Choupani, Ali Asghar Navaei, Mohammad Shamsoddin Dayani, (2019). 'Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremonies', Journal of Research in Environmental Health, 5(2), pp.162-169. magiran.com/p2050059
حسین علی دادی؛ محمد شمس الدین دیانی؛ علی تقی پور؛ محسن یزدانی؛ علی چوپانی؛ علی اصغر نوایی. "بررسی تراز فشار صوت مراسمات مذهبی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد". فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 5 ،2 ، 1398، 162-169. magiran.com/p2050059
Hosein Alidadi ; Ali Taghipour; Mohsen Yazdani; Ali Choupani; Ali Asghar Navaei; Mohammad Shamsoddin Dayani. "Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremonies", Journal of Research in Environmental Health, 5, 2, 2019, 162-169. magiran.com/p2050059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال