ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فرمانیان، مریم اسماعیلی، (1398). تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان، فصلنامه شیعه پژوهی، 5(16)، 155-172. magiran.com/p2050066
Mahdi Farmanian , Maryam Esmaeili, (2019). The Analysis and Examination of the Hadith “My Ummah’s Caliphs are Twelve” from the Viewpoint of Zaydīs, Journal of Shi'a Pajoohi, 5(16), 155-172. magiran.com/p2050066
مهدی فرمانیان، مریم اسماعیلی، تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان. فصلنامه شیعه پژوهی، 1398؛ 5(16): 155-172. magiran.com/p2050066
Mahdi Farmanian , Maryam Esmaeili, The Analysis and Examination of the Hadith “My Ummah’s Caliphs are Twelve” from the Viewpoint of Zaydīs, Journal of Shi'a Pajoohi, 2019; 5(16): 155-172. magiran.com/p2050066
مهدی فرمانیان، مریم اسماعیلی، "تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان"، فصلنامه شیعه پژوهی 5، شماره 16 (1398): 155-172. magiran.com/p2050066
Mahdi Farmanian , Maryam Esmaeili, "The Analysis and Examination of the Hadith “My Ummah’s Caliphs are Twelve” from the Viewpoint of Zaydīs", Journal of Shi'a Pajoohi 5, no.16 (2019): 155-172. magiran.com/p2050066
مهدی فرمانیان، مریم اسماعیلی، (1398). 'تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان'، فصلنامه شیعه پژوهی، 5(16)، صص.155-172. magiran.com/p2050066
Mahdi Farmanian , Maryam Esmaeili, (2019). 'The Analysis and Examination of the Hadith “My Ummah’s Caliphs are Twelve” from the Viewpoint of Zaydīs', Journal of Shi'a Pajoohi, 5(16), pp.155-172. magiran.com/p2050066
مهدی فرمانیان؛ مریم اسماعیلی. "تحلیل و بررسی حدیث «خلفاء امتی اثناعشر» از دیدگاه زیدیان". فصلنامه شیعه پژوهی، 5 ،16 ، 1398، 155-172. magiran.com/p2050066
Mahdi Farmanian ; Maryam Esmaeili. "The Analysis and Examination of the Hadith “My Ummah’s Caliphs are Twelve” from the Viewpoint of Zaydīs", Journal of Shi'a Pajoohi, 5, 16, 2019, 155-172. magiran.com/p2050066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال