ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف اصلانی، شیر محمد داوودوند، زهرا میرزایی، (1398). تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1396، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(1)، 308-316. magiran.com/p2050081
Yosof Aslani, Shirmohammad Davoodvand, Zahra Mirzaei, (2019). Analysis of the Dimensions and Influential Factors in Occupational Stress in the Operating Room Staff of the Teaching Hospitals in Shahrekord, Iran (2017), Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(1), 308-316. magiran.com/p2050081
یوسف اصلانی، شیر محمد داوودوند، زهرا میرزایی، تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1396. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(1): 308-316. magiran.com/p2050081
Yosof Aslani, Shirmohammad Davoodvand, Zahra Mirzaei, Analysis of the Dimensions and Influential Factors in Occupational Stress in the Operating Room Staff of the Teaching Hospitals in Shahrekord, Iran (2017), Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2019; 8(1): 308-316. magiran.com/p2050081
یوسف اصلانی، شیر محمد داوودوند، زهرا میرزایی، "تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1396"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 1 (1398): 308-316. magiran.com/p2050081
Yosof Aslani, Shirmohammad Davoodvand, Zahra Mirzaei, "Analysis of the Dimensions and Influential Factors in Occupational Stress in the Operating Room Staff of the Teaching Hospitals in Shahrekord, Iran (2017)", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.1 (2019): 308-316. magiran.com/p2050081
یوسف اصلانی، شیر محمد داوودوند، زهرا میرزایی، (1398). 'تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1396'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(1)، صص.308-316. magiran.com/p2050081
Yosof Aslani, Shirmohammad Davoodvand, Zahra Mirzaei, (2019). 'Analysis of the Dimensions and Influential Factors in Occupational Stress in the Operating Room Staff of the Teaching Hospitals in Shahrekord, Iran (2017)', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(1), pp.308-316. magiran.com/p2050081
یوسف اصلانی؛ شیر محمد داوودوند؛ زهرا میرزایی. "تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1396". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،1 ، 1398، 308-316. magiran.com/p2050081
Yosof Aslani; Shirmohammad Davoodvand; Zahra Mirzaei. "Analysis of the Dimensions and Influential Factors in Occupational Stress in the Operating Room Staff of the Teaching Hospitals in Shahrekord, Iran (2017)", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 1, 2019, 308-316. magiran.com/p2050081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال