ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جعفری پور، معصومه جعفرزاده، زهرا خزیر، سعید فروغی، فاطمه جدیدی، (1398). سیگار و اختلالات دستگاه گوارش، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10(26)، 41-47. magiran.com/p2050112
Jafari Pour F, Jafarzadeh M, Khazir Z, Foroughi S, Jadidi F, (2019). Cigarettes and Gastrointestinal Disorders, Nursing development in health, 10(26), 41-47. magiran.com/p2050112
فاطمه جعفری پور، معصومه جعفرزاده، زهرا خزیر، سعید فروغی، فاطمه جدیدی، سیگار و اختلالات دستگاه گوارش. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 1398؛ 10(26): 41-47. magiran.com/p2050112
Jafari Pour F, Jafarzadeh M, Khazir Z, Foroughi S, Jadidi F, Cigarettes and Gastrointestinal Disorders, Nursing development in health, 2019; 10(26): 41-47. magiran.com/p2050112
فاطمه جعفری پور، معصومه جعفرزاده، زهرا خزیر، سعید فروغی، فاطمه جدیدی، "سیگار و اختلالات دستگاه گوارش"، نشریه توسعه پرستاری در سلامت 10، شماره 26 (1398): 41-47. magiran.com/p2050112
Jafari Pour F, Jafarzadeh M, Khazir Z, Foroughi S, Jadidi F, "Cigarettes and Gastrointestinal Disorders", Nursing development in health 10, no.26 (2019): 41-47. magiran.com/p2050112
فاطمه جعفری پور، معصومه جعفرزاده، زهرا خزیر، سعید فروغی، فاطمه جدیدی، (1398). 'سیگار و اختلالات دستگاه گوارش'، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10(26)، صص.41-47. magiran.com/p2050112
Jafari Pour F, Jafarzadeh M, Khazir Z, Foroughi S, Jadidi F, (2019). 'Cigarettes and Gastrointestinal Disorders', Nursing development in health, 10(26), pp.41-47. magiran.com/p2050112
فاطمه جعفری پور؛ معصومه جعفرزاده؛ زهرا خزیر؛ سعید فروغی؛ فاطمه جدیدی. "سیگار و اختلالات دستگاه گوارش". نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 10 ،26 ، 1398، 41-47. magiran.com/p2050112
Jafari Pour F; Jafarzadeh M; Khazir Z; Foroughi S; Jadidi F. "Cigarettes and Gastrointestinal Disorders", Nursing development in health, 10, 26, 2019, 41-47. magiran.com/p2050112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال